Mänsklig kontakt gör roboten smartare

Robotic Process Automation (RPA) används främst för att effektivisera och eliminera repetitiva manuella arbetsuppgifter. I princip härmar roboten människans handlingar och genom att integrera AI- och maskininlärningsbaserade system kan den även utföra mer avancerade uppgifter. Men det finns en gräns för vad den klarar av på egen hand. Därför behöver människor ibland involveras i robotens processer. Här går vi igenom olika scenarier och lösningar.

Den optimala automationen sköter sig helt själv, utan någon mänsklig inblandning. Då spar du massor av tid, slipper utföra tråkiga monotona arbetsuppgifter och eliminerar alla tänkbara fel som människor kan göra. Men för att få en robot att bli självgående måste alla processteg vara väl genomarbetade och alla händelser samt indata vara bekanta för roboten. Vid minsta överraskning och avvikelse stannar roboten och behöver hjälp att komma vidare. Med AI och självlärande system kan givetvis även hantering av avvikelser automatiseras. Det är ju själva poängen med självlärande system. Det kräver dock att de nya situationer och problem som roboten ställs inför sker inom ett förutbestämt ramverk bestående av olika typproblem med tänkbara lösningar.

I den här bloggposten fokuserar vi på RPA-baserad automation och går igenom olika situationer när en människa kan behöva kliva in i automatiseringsprocessen och vilka lösningar det finns för detta. Eftersom Precio Fishbone främst använder UiPaths plattform i RPA-projekt är det deras verktyg och lösningar som vi refererar till i våra lösningsförslag.

Human-in-the-loop ger din robot nya färdigheter

Konceptet för när människor involveras i en automation eller robots processer kallas för human-in-the-loop (HITL). I korthet handlar HITL om processer och lösningar där människa och maskin kommunicerar med varandra. Det kan till exempel vara en automatisering som behöver pausas vid ett visst processteg där ett par mänskliga ögon kan verifiera att robotens beräkning eller tolkning av viss data eller en bild är korrekt. Det kan också vara en situation som roboten inte förstår och därmed behöver en knuff i rätt riktning.

I AI- och självlärande system (Maskininlärning, ML) är den här typen av HITL-processer en nödvändig och naturlig del av systemens struktur. Hur ska systemen annars kunna lära sig om inte människor korrigerar deras felaktiga utföranden och tolkningar? Genom den fortlöpande mänskliga dialogen skaffar sig AI-/ML-systemen successivt ett bredare underlag av erfarenheter och data för att hantera olika situationer och avvikelser. Därmed blir systemen allt bättre på att utföra sina uppgifter.

RPA-tekniken i sig innehåller inga självlärande algoritmer eller AI-baserade funktioner. Det är en teknik som i princip bara imiterar manuella processer, men RPA kan integreras med AI- och maskininlärningssystem för att få roboten att utföra mer avancerade uppgifter. Genom att koppla roboten till ett AI-system tar den steget från att bara härma repetitiva arbetsuppgifter till att även utföra kunskapsbaserade och analytiska uppgifter. Det innebär i praktiken att en RPA-robot kan utvecklas från en ordermottagare till en säljare (chatbot) eller att bara kunna registrera strukturerad data till att kunna analysera ostrukturerad data. UiPath har flera avancerade AI-lösningar, för bland annat Task och Process Mining, dokumentförståelse och chatbotar. Läs mer om UiPaths AI-baserade lösningar och verktyg här.

När behöver en människa involveras?

Det finns många olika tillfällen där HITL-processer är nödvändiga, men innan vi går igenom de vanligaste typscenarierna behöver vi reda ut skillnaden mellan bevakad och obevakad automation.

En bevakad automation innebär att roboten normalt körs på användarens dator eller på en privat server och måste startas manuellt av en människa. En obevakad automation kan däremot klara sig helt själv och körs normalt på en lokal server eller i molnet. Den obevakade roboten startas till exempel via schemalagda arbetsprocesser, vid olika händelseprocesser i integrerade system eller via mejl. Som begreppet antyder är HITL en given del i bevakade automationer, men även i obevakade automationer kan kommunikation mellan människa och maskin vara nödvändig.
Några av de vanligaste situationerna där HITL behövs i automationen är:

  • När en obevakad robot behöver tillstånd eller viss information från en människa för att kunna starta en process. Ofta görs detta med kommandon via mejl.
  • För att starta en bevakad robot och för att pausa eller stoppa både bevakade och obevakade robotar. Till exempel kan en robot manuellt behöva pausas eller stoppas mitt i en process om roboten av någon anledning matas med felaktig indata och detta inte upptäckts av den automatiserade valideringen.
  • När en automatisering kräver manuella godkännanden av olika processteg, beräkningar eller rapporter. Det kan till exempel vara så att fakturor och utbetalningar över ett visst belopp måste godkännas manuellt av en medarbetare med rätt befogenhet.
  • När en robot inte känner igen eller förstår viss data i ostrukturerad information, som till exempel inskannade fakturor.
  • När ett system som roboten behöver åtkomst till kräver multifaktorautentisering (MFA). Tekniken är bland annat utvecklad för att blockera skadlig maskinell åtkomst, typ hackerprogram, vilket även förhindrar vänligt sinnade robotar att logga in.
  • När en chatbot, som till exempel en kundtjänstrobot, inte förstår motparten och behöver hjälp med att tolka ett meddelande eller en fråga, eller helt enkelt lämna över ärendet.

UiPath Action Center gör det enkelt att prata med roboten

En automation byggd på UiPaths RPA-plattform kan bland annat använda UiPath Action Center för att skapa effektiv HITL-baserad kommunikation. Verktyget hanterar alla kommunikationsbehov där människor behöver involveras i olika automationsprocesser, som exempel avvikelser, godkännanden, start/stopp och övervakning.

Med UiPath:s Action Center och Document Understanding kan du till exempel bygga en RPA-lösning som tolkar och extraherar data ur inskannade dokument och bilder. När roboten fastnar och inte förstår viss data pausas den specifika processen och roboten skapar ett ärende som, beroende problemets karaktär, skickas till en viss medarbetare för åtgärd. Det kan till exempel handla om att få en maskinskriven fakturatext rätt strukturerad eller att få en handskriven text tolkad. När medarbetaren svarat på förfrågan återupptar och slutför roboten processen utifrån medarbetarens instruktioner. Roboten behöver inte lägga ned allt arbete bara för att den fastnar på ett dokument. Under tiden som den väntar på svar går den istället vidare med övriga dokument i automationen.

Med UiPath AI Center kan roboten också, genom maskininlärning, tränas på att bli bättre på att tolka och förstå de inskannade dokumenten eller bilderna. Förutom dokumentförståelse finns det många applikationsområden för detta. Till exempel affärs- och trendanalyser, prognoser, kategorisering av mejl, språkanalys och avvikelsehantering.

UiPath har också byggt in en lösning i sin plattform för att integrera DRUID AI chatbotar med UiPath-baserade RPA-robotar. I praktiken innebär det att du kan låta en DRUID chatbot konversera med kunderna på hemsidan samtidigt som RPA-roboten hämtar information ur företagets system och hjälper chatboten i bakgrunden. Chatboten kan också fungera som en intern hjälpreda för att hitta och hämta information eller utföra avancerade beräkningar åt medarbetarna.

I kommande bloggposter ska vi prata mer om AI, dokumentförståelse och chatbotar i olika typer av automationer.

Lär dig mer om HITL, UiPath och RPA

Läs bloggposten UiPath: Human-in-the-loop för att se ett praktiskt exempel på hur man kan skapa ett HITL-flöde för att validera utlägg/reseräkningar och handskrivna signaturer. Du kan också delta på vår webcast UiPath – ledande plattform för Robotic Process Automation där vi visar hur UiPaths plattform fungerar.

Vill du veta mer om RPA kan ta del av vår webcast Effektivisera och automatisera din verksamhet med Robotic Process Automation och ladda ned vårt whitepaper Förenkla för dina medarbetare med Robotic Process Automation.

I bloggposten RPA skapar snabbrörlighet och verksamhetsnytta på kort tid får du veta hur du med RPA snabbt åstadkommer verksamhetsförbättringar och större flexibilitet. Bloggposten Säkra roboten i fem steg visar hur du kvalitetssäkrar ett RPA-projekt från start till förvaltning. Vill du ha några enkla tumregler inför byggandet av din första robot kan du läsa bloggposten Fyra saker att tänka på inför robotisering.

Du kan också läsa om hur våra kunder har förbättrat sina verksamheter med RPA i bland annat Korrekta fraktrater och tid för annat med E-Bot på Ekman och Energimyndigheten vässar kvaliteten och spar tid med sin virtuella medarbetare.