Investor Relations

Investor Relations

Precio Fishbones B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. Du kan följa kursutvecklingen på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.
Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB som också är likviditetsgarant för aktien. I bolaget finns cirka 1250 aktieägare. 

De största ägarna hittar du under avsnittet Ägare

Totalt finns 9 175 722 aktier i bolaget varav 20 000 är onoterade A-aktier. Varje A-aktie har tio röster och en B-aktie en röst på bolagsstämman.

Finansiell kalender

7 maj 2024 – Preliminärt datum för årsstämma

7 maj 2024 – Delårsrapport januari – mars 2024 

22 augusti 2024 – Delårsrapport april – juni 2024

8 november 2024: Delårsrapport juli – september 2024

Ägare

 
Precio Fishbones största ägare per den 31 mars 2024    
Ägare Kapital % Röster%
Midsjörevet AB 15,4 15,1
Alcur Select 13,1 12,9
Avanza Pension 7,8 7,6
Cliens Kapitalförvaltning AB 6,1 6,0
Pa De Kaphoe AB 5,4 5,3
Nordea Småbolagsfond Sverige 5,1 5,0
Rambas AB 4,3 4,2
Grenspecialisten Förvaltning AB 3,5 3,4
Spalato AB 2,6 2,6
Nordea Institutionella Småbolagsfonden 2,4 2,4

Bolagsstyrning

Bolaget omfattas sedan den 1 juli 2019 av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Den första bolagsstyrningsrapporten lämnades för räkenskapsåret 2019. Här hittar du information om bolagsstyrningsfrågor i Precio Fishbone.

Revisor

Revisorsfirman PricewaterhouseCoopers är av årsstämman utsedda revisorer och auktoriserade revisorn David Hedlund är huvudansvarig revisor.

Certified Adviser

Enligt reglerna för företag som är listade hos Nasdaq Stockholm First North Premier ska samtliga ha en Certified Adviser som dels stödjer och kontrollerar att företaget lever upp till de bestämmelser som First North har fastställt och som syftar till att upprätthålla en sund handel med bolagens aktier.

Precio Fishbones C.A. är:

Carnegie Investment Bank AB

Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm
Tel: 08 58 868 800

Valberedning

Valberedningen utsågs vid årsstämman 2023-05-20 och är vald tillsvidare. Följande personer är bolagets valberedning:

Bengt-Åke Älgevik, oberoende gentemot bolaget.

Anders Miller, oberoende gentemot bolaget.

Pär Johansson, anställd i bolaget.

Aktieägare som önskar nominera personer till bolagets styrelse kan skriva till bolaget under adress:

Precio Fishbone AB

Valberedningen
Stortorget 8
702 11 Örebro.

Om insynshandel

EU har antagit en förordning syftande till att förhindra eller i vart fall försvåra missbruk av viktig information rörande bolag som man har en särskild insyn i som anställd i företagsledande ställning eller styrelseledamot eller annan med tillgång till kurspåverkande information. Det gäller företag vars finansiella instrument är föremål för handel på en reglerad marknad. 

En förordning är en rättsakt från EU som träder i kraft omedelbart och gäller lika i alla medlemsstater oavsett vad som föreskrivs i nationell lagstiftning. EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR, trädde i kraft den 3 juli 2016.

Finansinspektionen, FI, har med anledning av förordningen bestämt att insynspersoner i företag vars aktier är listade på bland andra Nasdaq Stockholm First North Premier ska anmäla de transaktioner man gör i bolagets aktie till FI. 

Finansinspektionens förteckning över insynspersoners anmälda förvärv och avyttringar av bolagets aktier finns offentliggjord på FI:s hemsida och är därmed tillgänglig för var och en som önskar ta del av den. Förteckningen kan nås på webbadress http://www.fi.se/sv/vara-register/insynsregistret/

I den förteckning som finns på FI:s webbplats är transaktioner från och med den 3 juli 2016 listade. Det är den dag som rapporteringsskyldigheten till FI för insynspersoner i bolag som är listade på First North trädde i kraft. Den som önskar ta del av transaktioner från 1 januari 2011 till 2 juli 2016 kan rekvirera dessa från info@preciofishbone.se

Precio Fishbone AB:s emitterade finansiella instrument utgörs av bolagets A-aktier och B-aktier och det är B-aktierna, som motsvarar 99,8% av bolagets samtliga aktier, som är listade på Nasdaq Stockholm First North Premier.

Anmälningsskyldigheten omfattar förutom eget innehav även värdepapper som ägs av närstående (maka, make, barn som man har vårdnaden om) samt juridisk person kontrollerad av person med insynsställning eller till denna närstående.

Under rubriken Styrelse finns en länk till ett dokument där styrelsens ledamöter och företagsledningen presenteras. Dessa ledamöter respektive befattningshavare är också dem som utgör Precio Fishbones insynspersoner. I anslutning till presentationerna lämnas information om storleken på var och ens aktieinnehav i bolaget.