Intelligent automation

Effektivisera dina processer med RPA och automatisering

Förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter, minska risken för mänskliga misstag och förbättra noggrannheten i processerna.

Med intelligent automation har du möjlighet att frigöra resurser och fokusera på uppgifter av högre prioritet och strategisk planering.

 

 

KONTAKTA OSS

Effektivisera och revolutionera din verksamhet med intelligent automation. Slippa manuella och repetitiva uppgifter som tar tid och resurser från dina medarbetare – frigör tid för ditt team att fokusera på strategisk planering och värdeskapande arbetsuppgifter.

Sluta slösa tid och pengar på felaktigheter som kan kosta din verksamhet dyrt. Roboten följer fördefinierade regler och processer för att garantera exakthet och kvalitet i varje steg.

Skalbarhet är nyckeln till framgång i dagens affärsvärld, och med RPA kan du enkelt anpassa automatiseringen efter dina verksamhetsbehov. Befintliga system och applikationer integreras sömlöst för att ge en smidig övergång.

RPA hjälper dig att förbättra kundupplevelsen genom att effektivisera dina processer och minska svarstiderna. Kunderna kommer att bli nöjdare och medarbetarna kan istället fokusera på att öka servicegraden till kunderna.

Vad är intelligent automation?

Intelligent automation är en kraftfull strategi som kombinerar Robotic Process Automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI).

RPA används för att automatisera repetitiva och regelbaserade uppgifter, medan AI möjliggör adaptivt beslutsfattande genom att analysera data och identifiera mönster. Smarta formulär förbättrar användarupplevelsen genom interaktivitet och dynamisk anpassning. Genom att sammanfoga dessa teknologier skapas en effektiv och intelligent automatiseringslösning som ökar hastighet, precision och flexibilitet i företagsprocesser.​

Nya möjligheter

Upptäck nya insikter, omvandla processer och leverera bättre upplevelser med AI-driven automatisering.​

AI kan användas för att identifiera lämpliga processer och aktiviteter att automatisera, så kallad Process eller Task Mining. Eller analysera kommunikationsflöden, som exempelvis e-post, för att hitta nya möjligheter till intelligent informationshantering med ökad hastighet och nöjdare kunder.​

Automatisera hela organisationen

Ofta är det en verksamhets- eller avdelningschef som startar och leder initiativet om automatisering av processer. Det löser det enskilda avdelningens problem och skapar nya möjligheter. Automatisering bör dock drivas från ledningen som en strategiskt viktig fråga för hela verksamheten eller företaget.

I de flesta verksamheter finns det processer eller aktiviteter som kan automatiseras. Genom att lyfta blicken och se till möjligheterna i hela verksamheten kan flera avdelningar ta del av nyttoeffekterna. Investeringen i teknik och kompetens fördelas ut över hela verksamheten. Med ett övergripande perspektiv kan personalresurser omfördelas.  

Var börjar man automatisera?

EY genomförde under 2018 en undersökning (The future workplace: How to automate intelligently | EY - Global)  av cirka 2000 verksamheter, fördelade på 16 olika branscher. Undersökningen visade att funktioner och avdelningar som i hög grad var regelstyrda hade störst potential för automation, såsom Finans, Administration, Customer Services etc.

Undersökningen belyste även vad som upptog personalens tid inom finansorganisationen.

Hur genomföra förändring?

EY pekar även på vikten av att utforma strategier för införande av automation. Vilka nya förmågor och kunskaper måste finnas i den automatiserade verksamheten? Hur utbilda och motivera personalen att genomföra omställningen?

5 steg till en strategi för automatisering 

Anpassa till affärsmålen

Analysera verksamheten för att prioritera vilka områden som skall automatiseras

Identifiera processer där automatisering genererar nytta mot affärsmålen

Förändringsledning är avgörande vid implementering av automation. För att hantera motstånd, öka acceptans, säkerställa en smidig övergång till automatiserade arbetsflöden samt förbereda personalen för nya arbetsuppgifter.

Välj teknik som kan uppfylla de strategiska målen.​

Automation skapar strategiskt affärsvärde

Nyttan med automation beräknas ofta i sparad tid. Direkt eller indirekt i reducerad arbetskraft. RPA ses som ett verktyg bland flera. Automation som en långsiktig strategisk prioritering kan stödja verksamhetens mål genom:

✔ Ökad omsättning   ✔ Minskade kostnader   ✔ Förbättrade marginaler   ✔ Förbättrat kassaflöde

Förbättrad responstid 

Automatiseringen av en process kan snabbt skapa värde. Ledtiden för att implementera automationen är ofta mycket kortare än alternativa lösningar, som till exempel upphandling och införande av nytt IT-system.

Ökad genomströmningshastighet 

En robot kan normalt hantera en arbetsuppgift snabbare än en anställd. Roboten kan dessutom producera i princip dygnet runt vilket innebär att produktionstakt och genomströmningshastighet ökar markant utan att mer personal behöver tillföras.

Ökad kvalitet och regeluppfyllnad 

En robot programmeras att utföra sina arbetsuppgifter exakt och med god kvalitet. Den påverkas inte av stress, hög arbetsbelastning eller otillräcklig kunskap om en hur en process, eller arbetsuppgift ska utföras.

Minskade repetitiva arbetsuppgifter 

Genom automation av repetitiva aktiviteter och arbetsuppgifter kan tid frigöras för personalen,  vars kunskap och erfarenhet kan användas på ett mer effektivt sätt och till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Ökad motståndskraft 

Med ett inslag av automation, där vissa processer eller arbetsuppgifter är automatiserade, ökar verksamhetens motståndskraft mot att personal är sjuk eller frånvarande. Automation medför förmågan att hantera behovet att ta in mer personal för att klara ökad belastning.

Ökad kundnöjdhet 

Tekniken ger möjlighet att betjäna kunder dygnet runt, oavsett om och när verksamhetens personal är i tjänst. Handläggningstider kan markant reduceras vilket medför snabbare hantering och besked till kunden. 

Ja, jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt.