Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 februari 2024, kl 17.30 på bolagets kontor St Eriksgatan 119 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 februari 2024, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 9 februari 2024 före kl 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske till bolaget på adress:

Precio Fishbone
Stortorget 8
702 11 Örebro

per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: christer.johansson@preciofishbone.se.

Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress:

Precio Fishbone
Stortorget 8
702 11 Örebro

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 7 februari 2024 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om utdelning av 3,80 kr per aktie.

8. Stämmans avslutande.

Punkt 7

Styrelsen föreslår årsstämman att en extra utdelning lämnas med 3,80 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 34 867 743,60 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 19 februari 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 22 februari 2024.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Handlingar

Styrelsens förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.preciofishbone.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 10 januari 2024
Precio Fishbone AB (publ)
Styrelsen