Precio Fishbones årsredovisning

Verkställande direktören har ordet

Den största händelsen under 2023 var att i mitten av december träffade vi ett avtal med Monterro om att avyttra 80,1 procent av Omnia Digital Workplace till dem. Sedan Omnia lanserades 2015 har vi byggt upp en lönsam verksamhet med en omsättning på drygt 100 Mkr och över 300 kunder.

Från början hade vi fokus på kunder i Sverige men genom en etablering av dotterbolag i Danmark 2017 tog vi det första steget mot internationalisering. Danmark följdes sedan av etableringar i Nordamerika och Tyskland som gav ett ökande antal kunder på dessa marknader.

De första stegen mot att skapa en internationellt framgångsrik SaaS-tjänst av Omnia Digital Workplace har vi lyckats ta själva, men för att kunna ta nästa stora steg är Monterro en utmärkt partner, för att på ett kraftfullt sätt utveckla verksamheten till en internationell SaaS-leverantör och för att skapa värde för Precio Fishbones aktieägare.

Ett ojämnt år med en kortare orderbok

Vi verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad inom det vi kallar Digital Journey, vår konsultverksamhet. Vi har under året upplevt en ökad konkurrens och regionalt har vi haft en sämre beläggning än normalt och generellt har vår orderbok varit kortare än den brukar vara. Vårt sätt att möta konkurrensen är att ha spetskompetens och vara specialiserade med 100 procent fokus på Microsoft. Vi är väl positionerade inom de leveransområden som vi verkar inom. Vi är Microsoft Solutions Partner inom fyra kompetensområden och Optimizely Gold Solution Partner.

Lanseringen av Microsoft 365 Copilot som ett integrerat AI stöd i Microsoft 365 är något som kommer att förändra och förbättra hur många organisationer arbetar. Vi har varit med sedan Copilot introducerades och hjälper våra kunde som ett centralt stöd i processen för att utnyttja alla Copilots möjligheter.

Våra erbjudanden och våra kunder

Både inom SaaS-delen och konsultdelen av vår verksamhet riktar sig våra erbjudanden främst mot medelstora och större offentliga och privata verksamheter. Även ideella organisationer inom biståndsområdet är en viktig kundkategori.

Offentlig sektor är Precio Fishbones största kundsegment. Andelen har minskat något och under 2023 kom knappt 42 procent av våra intäkter från offentlig sektor. Energimyndigheten, Trafikverket, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och FMV är tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de största offentliga kunderna. Avyttringen av Omnia Digital Workplace kommer att innebära att andelen av intäkter från offentlig sektor kommer att öka.

Våra privata kundföretag återfinns inte inom någon specifik vertikal utan det är en bra blandning mellan företag inom många olika sektorer t.ex inom energisektorn som Stockholm Exergi, ingenjörs- och teknikföretag som wsp och företag inom hygienoch textilservice som Elis och konsultföretag som Aspia.

Den vertikal som finns är biståndsorganisationer där över 50 sådana över hela världen använder vår SaaS-lösning NGO Online för sina biståndsprogram och -projekt.

En kommentar till siffrorna

Avkonsolidering av Omniaverksamheten har skett per 30 november 2023 och kvarvarande verksamhet är definierad efter att de legala enheter som avyttrats avkonsoliderats. Då en del av Omniaverksamheten bedrivits i moderbolaget finns den delen med i siffrorna för kvarvarande verksamhet.

Siffrorna i årsredovisningens räkningar är alltså inte pro forma siffror exklusive avyttrad verksamhet. Jämförelsetalen med 2022 är omräknade enligt samma metodik och därför jämförbara.

Vi accelererar vårt hållbarhetsarbete

Vi är sedan många år tillbaka miljöcertifierade enligt iso 14001 men för att ge hela vårt hållbarhetsarbete en sammanhållen struktur har vi anslutit oss till un Global Compact som är FN:s ramverk och program för hållbarhetsarbete. För att dra vårt lilla strå till stacken för klimatneutralitet har vi antagit en utmaning att bli CO2-neutrala redan under 2025 vilket kommer att påverka oss i det dagliga arbetet på olika sätt.

Den största miljöpåverkan vår verksamhet har är genom resor. En strikt elbilspolicy har införts för tjänstebilar, tågresor ska alltid vara förstahandsvalet och flygresor ska ske mycket sparsamt och klimatkompenseras. Detta är självklara åtgärder och vi har hittills mest arbetat med att försöka minska den direkta miljöpåverkan vår egna verksamhet orsakar. Nu tar vi ytterligare steg genom att utvärdera och kravställa våra leverantörer även ur ett miljöperspektiv.

Vi har också introducerat ett förmånscykelerbjudande så alla anställda har möjlighet att ta sig till och från jobbet på miljömässigt bästa sätt.

Stor osäkerhet inför 2024

Rysslands invasionskrig i Ukraina har under 2023 börjat få negativa effekter på vår verksamhet. Hög inflation och högt ränteläge påverkar alla organisationer och förutom minskad investeringsvilja har det för oss lett till en ökad priskonkurrens då det finns ledig kapacitet i branschen.

Nedgången i efterfrågan och priser bedömer jag dock som temporär då det finns stora underliggande investeringsbehov av digitalisering. Effekterna på 2024 är svåra att förutse annat än att de är negativa i ett kort tidsperspektiv.

Stockholm den 9 april 2024

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post

 

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London. Totalt är cirka 170 personer anställda i koncernen.

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser (certifiedadviser@carnegie.se) enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Carnegie Investment Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.