Kallelse till extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 januari 2024, kl 17.30 på bolagets kontor St Eriksgatan 119 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 januari 2024, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 12 januari 2024 före kl 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: christer.johansson@preciofishbone.se.

Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.preciofishbone.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 10 januari 2024 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 12 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 175 722 och det totala antalet röster till 9 355 722. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om utdelning av 3,80 kr per aktie.
  8. Stämmans avslutande.


Punkt 7

Styrelsen föreslår stämman att en extra utdelning lämnas med 3,80 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 34 867 743,60 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 22 januari 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 25 januari 2024.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Handlingar

Styrelsens förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.preciofishbone.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 12 december 2024
Precio Fishbone AB (publ)
Styrelsen