Delårsrapport januari – mars 2023

En mycket bra start på året både för våra SaaS-tjänster och konsult-verksamheten har inneburit en organisk tillväxt på 15 procent och en motsvarande ökning av EBITA-resultatet jämfört med samma kvartal förra året. Omsättningsmässigt är det vårt bästa kvartal hittills.

Under början på 2023 har vi fortsatt haft ett bra affärsläge för både våra SaaS-tjänster och för Digital Journey, som är samlingsnamnet för konsultverksamheten. Omsättningen är på en rekordnivå och vi har fortsatt en generellt god orderingång även om vi känner av en ökad priskonkurrens och uppskjutna investeringsbeslut inom en del kundsegment.   

Vi har ökat EBITA-resultatet under kvartalet men EBITA-marginalen är på samma nivå som förra året och under vår målsättning. Vår huvudstrategi för att nå bättre marginaler är att växa men vi har också startat aktiviteter för att sänka våra kostnader. Det gäller främst IT-kostnader och lokalkostnader. Vi har ännu inte haft några effekter av dessa åtgärder men under det andra halvåret i år räknar vi med att vi har åstadkommit kostnadssänkningar.

Digital Journey

Ökat antal konsulter och en hög debiteringsgrad har ökat omsättningen i denna del av verksamheten. Vi har under kvartalet bland annat tecknat ett intressant och långsiktigt avtal med Aspia för att stödja dem i deras fortsatta digitaliseringsresa. Vi ser också en fortsatt hög aktivitetsnivå hos våra kunder inom offentlig sektor. Ökade åtagande hos myndigheter som bland andra Socialstyrelsen och Energimyndigheten och för regioner som Västra Götalandsregionen och Region Dalarna gör att vi har en stabil grund även fortsatt inom offentlig sektor. Vi har under kvartalet fortsatt rekrytera vilket innebär vissa kostnader men mina nya kollegor har fort kommit in i sina roller och i uppdrag. Mycket imponerade!

SaaS-tjänsterna

Jag har i flera tidigare VD-ord berättat om våra internationella marknadssatsningar när det gäller vår SaaS-tjänst Omnia Digital Workplace. Vi har redan tidigare fått utdelning på satsningarna men under början på 2023 har det tagit fart och av 22 nya Omniakunder hittills i år är 13 internationella. Särskilt i Nordamerika har vi haft en bra start på året då över hälften av de nya kunderna utanför Sverige är nordamerikanska, bland annat en ledande global leverantör av utrustning för hantering av gräs, snö och mark. Tillsammans med en av våra nordamerikanska partners kommer vi skapa en modern digital arbetsplats för deras över 11 000 användare.

Den extremt snabba utvecklingen inom AI påverkar många, kanske alla områden, av våra liv. Vi har under våren haft dialoger i olika forum med våra kunder om hur AI på bästa sätt skulle förbättra för dem vad gäller intranät och digital workplace. Vi har arbetat med detta under våren och lanserar nu ett AI-stöd integrerat i Omnia bland annat för att skriva text på kommando, förbättra texter man skrivit, skapa ingress/summering av en artikel och generera bilder till artiklar. Vi har fått mycket bra gensvar från befintliga Omnia-kunder och i dialoger med nya kunder.  

För NGOonline har vi inte haft riktigt samma tillväxt som för Omnia men det är ”business as usual” och ingen minskning av efterfrågan utan vi ökar omsättning och beläggning under kvartalet.

Till sist

Ett ekonomiskt läge med mycket hög inflation innebär kostnadsökningar för oss som vi inte kan kompensera fullt ut med prishöjningar. Det gör att fortsatt tillväxt är nödvändig även om det innebär ökade kostnader i ett kortare perspektiv.

Christer Johansson
Verkställande direktör