Delårsrapport januari – mars 2021

Efter en svag inledning av kvartalet har omsättning och resultat förbättrats. EBITA-marginalen på 11 procent är densamma som för förra årets första kvartal trots något lägre omsätting och EBITA-resultat. Kvartalet har påverkats av covid-19-pandemin men i allt mer begränsad omfattning.

Den svaga starten av kvartalet berodde på att två större projekt inte startades i januari som planerat. Från en situation med god beläggning gick vi på en vecka till ett utmanande läge, men genom gemensamma anstängningar löste vi det och kunde gå ut ur kvartalet med en starkt förbättrad debiteringsgrad.

Vid den här tiden 2020 var osäkerheten inför framtiden mycket stor och vi tvingades under året minska vår personalstyrka för att anpassa den till efterfrågan.

Det finns fortfarande osäkerheter och vi är inte opåverkade av den tredje våg av smittspridning som nu är över oss. Trots det ser vi i grunden positivt på 2021. Marknads- och säljarbete ger resultat och vi har sedan årsskiftet redan rekryterat drygt hälften av det antal medarbetare vi tyvärr var tvingade att minska med under 2020.

Konsultverksamheten

Under kvartalet har vi haft en mycket varierande debiteringsgrad i konsultdelen av vår verksamhet. Variationen mellan de olika månaderna och våra olika regioner har varit stor.

En fördel med att distansarbete nu accepteras av i stort sett alla kunder är att det har hjälpt oss att jämna ut beläggningen över regionerna. Trots det och trots att trenden under kvartalet har varit positiv ligger den genomsnittliga debiteringsgraden under vår normala nivå och under vår målsättning.

Vi ser dock positivt på fortsättningen av året inte minst genom att vi ingår i ett av de konsortier som fått tilldelning i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling av IT-konsulter. Avtal kommer successivt att tecknas under året med omgående början för ett av avtalsområdena och efter det kommer vi få tillgång till avrop från många olika typer av offentliga organsiationer.

Produkterna

Jag har i flera VD-ord beskrivit att de begränsade möjligheterna till personliga möten i försäljningsfasen och i uppstarten av implementeringsfasen påverkar försäljningen till nya kunder negativt. Acceptansen för försäljning och implementering på distans har dock ökat.

Under kvartalet har vi fått fler nya NGO Onlinekunder som DT Global, Rutgers och Heifer. Även för Omnia har vi lyckats bra med bland annat BillerudKorsnäs, Rottneros, Post- och Tele-styrelsen och Karlstad Kommun som nya kunder i Sverige och ARC Resources i Kanada och Alten France som ett par exempel på internationella kunder.

Vi fortsätter vår strategi att växa vår Omniaaffär utanför Sverige och Danmark genom partners och har genom egen rekrytering etablerat oss i Norge.

Vi fortsätter att satsa vidare i DACHregionen och Kanada med gemensam marknadsbearbetning med våra partners. I Kanada har vi också rekryterat för att stärka vår egen leverans av NGOonline till biståndsorganisationer i Nordamerika. Närvaro ger kontaktytor som ökar antalet affärsmöjligheter och affärer.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post