IT-verktyg bakom energieffektivt byggande och nya byggnormer

Precio Fishbone har en nyckelroll i en av Energimyndighetens största satsningar på senare år. Det gäller nära-nollenergi-projektet (NNE) som förutom att stimulera till energisnålt byggande ligger till grund för nya byggnormer för energieffektiva hus.

– Det är en unik satsning. Precio Fishbone har löst de tekniska bitarna på ett bra sätt och har en väldigt bra dialog med övriga leverantörer. Det har varit helt avgörande för projektet, säger Mattias Blomstrand, IT-chef på Energimyndigheten.

Bakgrund

En tredjedel av Sveriges energianvändning går i dag till bostäder och lokaler. Senast 31 december 2020 ska Sverige, som medlemsstat i EU, se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. IT-projektet, som drogs igång inom ramen för NNE, är en viktig del av Energimyndighetens arbete med detta. Det går bland annat ut på att ta emot data från energimätningar i nybyggda eller nyrenoverade lågenergibyggnader och att visa exempel från lågenergibyggande. Projektet ger också viktig input till arbetet med att definiera vad nära-noll innebär och till Boverkets nya byggnormer för energisnåla hus som träder i kraft 2021. Efter att först ha utvecklat och testat lösningen i begränsad omfattning 2015 har den successivt växlats upp.

Lösning

Ett stort antal sensorer i 40-talet byggnader runt om i Sverige skickar varje natt mätdata till en databas som även tar emot aktuell fastighetsdata och information om eventuella förändringar som görs i fastigheterna när det gäller exempelvis värme, ventilation och vatten. Datan anonymiseras och det är sedan möjligt för fastighetsägarna som är med i projektet att se hur energieffektiva deras hus är i förhållande till andra byggnader i projektet. Det ska i sin tur stimulera till ännu energieffektivare hus. Det är mycket stora mängder data av högst komplex natur som samlas in, valideras och presenteras i form av ett antal rapporter och till vissa delar görs tillgänglig på en hemsida som är stängd för utomstående.

Precio Fishbone står bland annat för databaslösningen, rapport- och analysverktyg och mycket av den tekniska infrastrukturen runt omkring. Det är en utmaning att möta en mängd olika krav från de medverkande fastighetsägarna, att kunna ta emot och hantera rådata från olika typer av mätutrustning, inte minst när den har varit bristfällig eller felaktig. Precio Fishbone samverkar direkt med övriga leverantörer som medverkar i projektet, bland annat med företaget som levererar fastighetsdata.

Kundnytta

Det krävs en digital lösning för att kunna hantera informationsmängder i den här omfattningen. Och förutom att de medverkande fastighetsägarna lär sig av varandra så får Boverket bra input till framtida byggnormer för energieffektiva hus.
Energimyndigheten planerar för en fortsättning efter projekttidens slut. Det handlar om att låta informationen vara fortsatt tillgänglig och eventuellt också om att ansluta fler fastigheter.

– Eftersom lösningen är på plats och fungerar som det är tänkt så finns det ingen anledning att släcka ned den förutsatt att finansiering kan ordnas framöver, vilket Energimyndigheten har som målsättning att lösa, säger Mattias Blomstrand. 

Läs mer om Nära-nollenergibyggnader på Energimyndighetens webbplats.

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Hendén, Precio Fishbone, stefan.henden@preciofishbone.se, 0709-17 77 64

Om Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. Energimyndigheten tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter och ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Energimyndigheten har cirka 400 anställda, varav 380 i Eskilstuna.