Ett verksamhetssystem för mångfacetterade WSP Group

Baserat på SharePoint har Precio Fishbone utvecklat ett omfattande verksamhetssystem till konsultföretaget WSP. Målet med systemet för detta mångfacetterade företag är att underlätta det dagliga arbetet, främja samarbete över organisatoriska gränser och underlätta kunskapsutbyte mellan uppdrag och medarbetare. 

WSP Group är ett globalt teknik- och analysföretag som erbjuder konsulttjänster för en hållbar samhällsutveckling. Bara i Sverige har WSP cirka 3700 medarbetare utspridda på ett fyrtiotal platser, och är verksamma inom flera olika kompetensområden; hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö och energi. Bredd och mångfald kännetecknar med andra ord både medarbetare och typer av uppdrag, så behovet av ett gemensamt verksamhetssystem är stort. 

Ett kärnsystem för all uppdragshantering 

Baserat på SharePoint har Precio Fishbone  utvecklat ett omfattande uppdrags- och projekthanteringssystem. Vid sidan av affärssystemet är detta verksamhetssystem WSP:s kärnsystem i vilket de hanterar all uppdragshantering gällande samarbete, dokumenthantering, budgetering, kalkylering, rapportering med mera. 

Ett unik stöd för varje enskilt uppdrag 

Grunden för verksamhetssystemet är en huvudprocess för alla uppdrag till vilken cirka 70 uppdragstyper finns identifierade. Både huvudprocessen och uppdragstyperna har mallar och verktyg kopplat till sig, vilket ger användaren ett unikt stöd för just det aktuella uppdraget. 

Tre delar 

Verksamhetssystemet består av tre delar; Processplatsen, Förbättringplatsen och Arbetsplatsen. 

Processplatsen är ett processtöd där användarna ser vilka mallar, och verktyg de ska använda i respektive uppdragstyp. 

Förbättringsplatsen är den del där användaren kan återkoppla med förslag på förbättringar i processerna eller rutinerna, så att alla förbättringsförslag fångas in unisont. 

Arbetsplatsen är själva uppdragshanteringen. Här skapar användaren uppdrag som automatiskt kopplas mot uppdragsprocessen för det aktuella uppdraget. Användaren ser var i processen man befinner sig, får direkta anvisningar om vad som ska göras i respektive steg, vilka verktyg som ska användas och vilka kontroller som ska genomföras m.m. 

I Arbetsplatsen finns stöd för uppdragsstyrning som budget, prognos och resurshantering med integration mot befintligt affärssystem (PX från Visma) samt rapporthantering med hjälp av Microsoft Reporting Services. Verksamhetssystemet har även integration mot Chaos Desktop för CAD-hantering och paketering av dokumentation enligt krav från Trafikverket.