Checklista: Detta bör du göra innan du bygger ny webb

Ny webbplats på gång? Vi har samlat ett antal saker du behöver tänka på innan du börja bygga i en checklista. Vi hoppas du får nytta av innehållet.

När du skall bygga en ny webbplats i Episerver, eller andra CMS, så behöver du genomföra ett antal aktiviteter för att säkerställa att man bygger så att den nya webbplatsen uppfyller de behov och mål man vill nå. Här har vi sammanställt en checklista med några aktiviteter vi tycker att du bör göra innan du kan börja bygga en ny webbplats. Du kan även ladda ned denna text som en pdf-fil via formuläret här

Analys av befintlig webbplats

En bra början är att titta på och analysera hur den befintliga webbplatsen används. Detta för att säkerställa att vi har en korrekt bild av hur webbplatsen används och inte utgår från känslor och rykten. Bra verktyg för analysen är t ex Google Analytics och Hotjar. Exempel på frågor som analysen bör besvara är:

 • Vilka sidor används och vilka används inte? Används sidorna inte för att de är ointressanta eller för att besökaren inte hittar dem? En sökordsanalys brukar ge svar på detta.
 • Hur beter sig besökare på en sida, vilka områden rör de sig i och hur länge stannar de på sidan? Finns det delar av sidan som inte används? Används de inte för att besökare inte ser dem på sidan eller för att de är ointressanta?
 • Är en besökares beteende är annorlunda om den besöker en webbplats från mobilen jämfört med från en dator? Används vissa funktioner mer från mobil jämfört med dator? Om svaret är ja så bör man kanske fundera på att anpassa dessa funktioner så att man lättare kommer åt och kan använda dem från mobilen.

När analysen är klar så kan du se vilken information som kan tas bort, respektive lyftas fram och tydliggöras, samt var du behöver bygga enklare och bättre funktioner och flöden för att öka användarupplevelsen av viktiga och välanvända funktioner.

Vilka skall få tycka till om det nya projektet?

Innan man startar upp projektet så behöver man också fundera på vilka som skall få vara med och tycka till om den nya webbplatsen. En lagom stor referensgrupp är bra och de högst prioriterade målgrupperna bör finnas representerade. En för stor arbetsgrupp gör arbetet tungrott och med en för liten referensgrupp riskerar man att missa viktiga målgrupper.

Enkäter är ett bra sätt att samla in synpunkter och tankar om vad som behöver förändras och förbättras med den nya webbplatsen. Om man är en myndighet eller säljande organisation så kan en digital enkät för besökarna fungera bra medan om man skall bygga en ren informationswebbplats för en privat aktör så är det oftast bättre att skicka ut enkäten till utvalda personer.

Exempel på frågor att ställa till referensgruppen:

 • Vad fungerar bra och mindre bra med dagens webbplats?
 • Vad behöver förbättras?
 • Vilka målgrupper ska vi prioritera?
 • Vad är bra med våra konkurrenters webbplatser eller andra webbplatser med verksamhet som liknar vår?
 • Nämn några bra, användbara och tilltalande webbplatser som vi kan inspireras av?


Identifiera viktiga målgrupper

Ett webbprojekt har vanligen begränsade resurser och för att kunna prioritera hur vi skall spendera vår projektbudget så behöver vi identifiera de viktigaste målgrupperna. Detta ligger sen till grund för vilka funktioner och sidmallar som skall byggas och hur mycket som ska investeras i dessa,samt vilket utrymme de skall få på webbplatsen.

För att lägga resurserna på de prioriterade målgrupperna ”puffar” vi sedan för de högst prioriterade sidorna och funktionerna på startsidan och bygger tjänster och flöden för de funktioner vi tror kommer att användas mest på webbplatsen.

Färg och formspråk

Input till arbetet med att ta fram färg- och formspråk för den nya webbplatsen är den grafiska profil som företaget eller organisationen har samt synpunkter och krav som har kommit fram i förstudien.

Ofta driver ett webbprojekt på en uppdatering av den grafiska profilen då det går mode i typsnitt och färger som används på webbplatsen. Det brukar också finnas behov av att ta fram moderna komplementfärger till företagets eller organisationens huvudfärger.

Övrig input till detta arbete är referensgruppens tidigare arbete kring vilka målgrupper vi skall rikta oss mot, vilka webbplatser som ska få inspirera oss i arbetet med att ta fram en ny design för webbplatsen samt de funktioner ochtjänster vi bestämt oss för att bygga.

Uttryck som ”modern”, ”personlig” och ”användarvänlig” är exempel på adjektiv som brukar komma fram som beskrivning för en attraktiv webbplats och det är detta vi behöver omvandla till en för besökaren tilltalande design och formspråk, och som motsvarar projektets mål och behov med den nya webbplatsen.

Vad händer sen?

När detta arbete är klart kan arbetet börja med att ta fram funktionsspecifikationer, trådskisser, designförslag och förslag på navigationsstruktur. Efter det kan arbetet med att bygga den nya webbplatsen påbörjas.

Checklista – detta behöver du göra innan du kan börja bygga en ny webbplats

 • Analys av befintlig webbplats
 • Skapa en referensgrupp
 • Samla in önskemål och synpunkter
 • Slå fast syfte och mål med den nya webbplatsen
 • Identifiera och prioritera målgrupper
 • Fastslå färg- bild- och formspråk


Dina nästa steg för att börja bygga den nya webbplatsen:

 • Ta fram funktionsspecifikationer
 • Ta fram trådskisser
 • Ta fram designförslag
 • Ta fram navigationsstruktur
 • Välj plattform och verktyg
 • Påbörja webbutveckling