Styr verksamheten med OKR och Viva Goals

I denna bloggpost kommer vi att utforska hur man kan arbeta med målstyrning och hur det bidrar till en framgångsrik verksamhet.

I en värld med allt högre konkurrens är det avgörande för organisationer att inte bara ha tydliga mål utan även att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt för att nå dessa mål. Genom att implementera en tydlig och strukturerad målstyrningsprocess kan företag skapa fokus, engagemang och nå bättre resultat.

Fördelar med att arbeta med målstyrning

Att arbeta med målstyrning ger ett antal positiva effekter:

 1. Tydlig riktning. Genom att definiera och kommunicera tydliga mål till anställda ger målstyrning organisationen en tydlig riktning att sträva mot. Det hjälper medarbetarna att förstå vad som förväntas av dem och ger dem en gemensam vision att arbeta mot.
 2. Optimal resursfördelning. Målstyrning hjälper organisationen att prioritera och fördela resurser. Genom att ha tydliga mål kan man identifiera vilka aktiviteter och projekt som är mest relevanta att fokusera på för att nå önskade resultat.
 3. Mätbara resultat. Genom att koppla nyckelindikatorer och mätbara mål till organisationens övergripande mål blir det enklare att mäta och utvärdera framstegen. Det ger organisationen en objektiv och faktisk bild av hur väl man presterar och vilka områden som behöver förbättras.
 4. Effektiv kommunikation och samarbete. Målstyrning underlättar kommunikationen inom organisationen. När alla har klara mål och förstår hur de är kopplade till företagets övergripande vision blir det enklare att samarbeta och samordna insatserna.
 5. Flexibilitet och anpassning. Genom att regelbundet utvärdera och justera målen kan organisationen vara flexibel och anpassa sig till förändrade omständigheter. Målstyrning hjälper till att identifiera och hantera eventuella hinder eller utmaningar som kan uppstå längs vägen.
   

OKR-ramverket

Målstyrning med OKR-ramverket (Objectives and Key Results) är en metod som har blivit alltmer populär bland företag och organisationer över hela i världen. Ramverket hjälper organisationer att definiera och följa upp sina mål på ett effektivt sätt.

Objectives representerar de övergripande målen som organisationen strävar efter att uppnå. Dessa mål är inspirerande och utmanande och bör vara tydligt kopplade till företagets vision och strategi. Objectives ger en riktning och en mening för organisationens arbete och ger medarbetarna en gemensam målbild att arbeta mot.

Key Results är de mätbara resultatindikatorer som används för att bedöma framstegen mot målen. Key Results bör vara specifika, mätbara och tidsbegränsade. De ger en kvantitativ bedömning av hur väl organisationen presterar och hjälper till att fokusera insatserna på de viktigaste områdena. Genom att koppla Key Results till Objectives skapas en tydlig och strukturerad koppling mellan övergripande mål och konkreta mätbara indikatorer på hur väl målen uppfylls.

En av de främsta fördelarna med att använda OKR för målstyrning är dess flexibilitet och anpassningsförmåga. OKR kan implementeras på olika nivåer i organisationen, från företagsnivå till avdelnings- och teamnivå. Det gör det möjligt att koppla individuella mål till de övergripande organisatoriska målen och skapa en sammanhängande och integrerad målstyrningsstruktur.

OKR främjar också transparens och öppenhet i organisationen. Genom att kommunicera och synliggöra målen och framstegen skapas en kultur av öppenhet, ansvarsskyldighet och samarbete. Medarbetare blir mer engagerade och involverade i att bidra till organisationens framgång, eftersom de tydligt kan se hur deras arbetsinsatser påverkar de övergripande målen.

En annan fördel med OKR-ramverket är dess agila natur. OKR justeras och uppdateras regelbundet baserat på förändrade förutsättningar och prioriteringar. Det gör att organisationen kan vara flexibel och anpassa sig till snabba förändringar i omgivningen eller ändrade interna behov.

Genom att implementera målstyrning med OKR kan organisationer skapa en stark inriktning, öka engagemanget hos medarbetarna och skapa en tydlig koppling mellan individuella insatser och organisatorisk framgång. OKR ger en strukturerad och mätbar process som hjälper till att styra och driva verksamheten mot önskade resultat och effektivt möta utmaningar i en föränderlig omgivning.

(Im)Possible

 

Viva Goals som OKR-verktyg

Viva Goals är en plattform som kan vara till stor hjälp när det kommer till att implementera och driva en effektiv målstyrningsprocess i organisationen med hjälp av OKR-ramverket. Viva Goals bidrar med:

 1. En enkel och användarvänlig hantering av mål. Genom att integreras med Microsoft Teams och andra Microsoft 365-tjänster blir det enkelt för medarbetare att skapa, uppdatera och följa upp mål i sin dagliga arbetsmiljö.
 2. Koppling till nyckelresultat och projekt. Viva Goals möjliggör koppling av nyckelresultat och projekt till övergripande mål. Det gör det möjligt att visualisera hur olika insatser och aktiviteter bidrar till att nå målen och ger en helhetsbild av organisationens framsteg.
 3. Automatisk statusuppdatering och mätning. Genom att koppla nyckelresultat till andra verktyg som Planner, Power BI eller Excel Online kan Viva Goals ge automatiska statusuppdateringar och mätningar. Det sparar tid och ger en överblick i realtid över hur väl målen uppnås.
 4. Möjlighet till manuella statusuppdateringar. Viva Goals tillåter också användare att göra manuella statusuppdateringar, så kallade incheckningar, där de kan sätta status och lämna kommentarer om framstegen. Det ger en möjlighet att dela insikter och skapa en dialog kring mål och resultat.
 5. Integration. Genom att koppla projekt till Planner-boards kan Viva Goals uppdatera projektets avancemang automatiskt. Detta gör det möjligt för medarbetare att fokusera på sitt arbete i Planner utan att behöva dubbelarbeta genom att uppdatera status även i Viva Goals.

Genom att använda Viva Goals som en del av målstyrningsprocessen kan organisationer dra nytta av en integrerad och användarvänlig plattform som underlättar skapandet, uppföljningen och styrningen av mål. Det ger medarbetare en ökad insyn och förståelse för hur deras arbete bidrar till organisationens framgång, samtidigt som det skapar en fokuserad och engagerad arbetsmiljö.

Ta steget och implementera en effektiv målstyrningsprocess i er verksamhet. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att implementera OKR-ramverket och Viva Goals.

Robert Lindgren

Robert Lindgren is a Microsoft 365 Expert with +10 years of experience in helping customers implement and adopt solutions. He specializes in SharePoint, Viva and the Power Platform

Skicka e-post