Välkommen till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Aktieägarna i Precio FishboneAB (publ), org. nr 556347-2926, kallas här med till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken tisdagenden 2 juni2020, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den2 juni2020före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på:

Precio FishboneAB (publ)
Stortorget 8
702 11 Örebro

Tel. 010483 81 40
arsstamma@preciofishbone.se.

Vid anmälan bör följande uppgifter uppges:
namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till:

Precio FishboneAB (publ)
Stortorget 8
702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren omdetta. Denna registrering skavara införd i aktiebokentisdagen den 2 juni 2020 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

9. Anförande av verkställande direktören.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstenligt den fastställda balansräkningen.

12. Besluti frågaom ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.

14. Fastställande av arvoden tillstyrelsen och revisorerna.

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

16. Val av revisorer.

17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattabeslut om nyemissionav högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.

18. Val av valberedare.

19. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

20. Stämmans avslutande.