Precio Fishbones årsredovisning för 2022

Verkställande direktören har ordet

Under 2022 har vår omsättning ökat med 4,6 procent som visserligen är under vårt mål på en tioprocentig organisk tillväxt, men vi har under året trots det rådande geopolitiska läget haft en positiv trend under årets senare del.

Våra kostnader har dock ökat mer än våra intäkter vilket gett en försämrad marginal. Det som har haft störst inverkan på de ökade kostnaderna är negativa valutaeffekter. Vi har dels valutaeffekter på utvecklingskostnaderna för vår egen mjukvaruutveckling då lönerna i vårt utvecklingscenter i Vietnam är satta i amerikanska dollar dels valutaeffekter på de kostnader vi har för marknadsföring och partnerstöd i Nordamerika och Tyskland. Vi har en ökande andel av våra intäkter i amerikanska dollar och euro men inte så det balanserar mot kostnader i samma valutor.

Växa med kostnadsfokus

Vår huvudstrategi för att möta ökade kostnader är att växa men vi kommer under 2023 även behöva ha ett kostnadsfokus. Lokaloch IT-kostnader är de kostnadsposter som efter personalkostnaderna är störst hos oss och vi kommer redan under det första halvåret se effekter av vidtagna åtgärder inom dessa områden. Målet är att komma tillbaka till vår målsättning på en ebita-marginal över 10 procent.

Fortsatt god efterfrågan trots osäker omvärld

Det har under 2022 varit en generellt god efterfrågesituation vilket gett en bra beläggning av våra konsulter. Även för våra SaaS-tjänster har vi haft en bättre situation än befarat men vi har i inom vissa segment av den privata sektorn noterat en större försiktighet med att göra investeringar. De skjuts på framtiden. Inom offentlig sektor har vi inte gjort samma iakttagelse utan där är hittills efterfrågan opåverkad av det geopolitiska tumult som Rysslands invasion av Ukraina skapat.

Våra erbjudanden och våra kunder

Både inom SaaS-delen och konsultdelen av vår verksamhet riktar sig våra erbjudanden främst mot medelstora och större offentliga och privata verksamheter. Även ideella organisationer inom biståndsområdet är en viktig kundkategori.

Offentlig sektor är Precio Fishbones största kundsegment. Andelen har minskat något och under 2022 kom knappt 43 procent av våra intäkter från offentlig sektor. Energimyndigheten, Trafikverket, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och FMV är tillsammans med Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket de största offentliga kunderna. Under året har vi också genomfört ett stort projekt för Spelinspektionen där vi byggt en helt ny lösning där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig själva och få en bekräftelse på sin aktiva avstängning. Lösningen heter Spelpaus.se och består av tre delsystem täcker att behov som intressenterna spelare, spelbolag och Spelinspektionen har.

Våra privata kundföretag återfinns inte inom någon specifik vertikal utan det är en bra blandning mellan företag inom energisektorn som Stockholm Exergi och Perpetual Energy, dagligvaruhandelsföretag som Ica, Axfood, Kicks och Systembolaget, läkemedelsföretag som Regeneron och Novo Holding, ingenjörs- och teknikföretag som Finastra, WSP och Alten, försäkringsbolag som Royal & Sun Alliance och vidare till tillverkande företag som man, Electrolux, Toyota, Alleima och Signify.

Den vertikal som finns är biståndsorganisationer där närmare 50 sådana över hela världen använder vår SaaS-lösning NGO online för sina biståndsprogram och -projekt.

Knappt 80 procent av den totala omsättningen kommer från svenska kunder. Resterande del, drygt 20 procent, kommer främst från större europeiska och nordamerikanska företag som till exempel Harris Computer, Regeneron, man, Ipsos, Royal & Sun Alliance och seg Automotive samt från internationella biståndsorganisationer i Europa, Nordamerika och Australien. För SaaS-produkterna är andelen av omsättningen utanför Sverige över 25 procent.

Vi är väl positionerade inom de leveransområden som vi verkar inom. Vi är Microsoft Solutions Partner inom fyra kompetensområden och Optimizely Gold Solution Partner.

Sjätte året i topp som högst rankade Digital Workplace

Omnia Digital Workplace är vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats och för sjätte året i rad rankades Omnia i topp i marknadens största internationella rankning av intranätprodukter. Omnia levereras till kunderna som en molntjänst från Microsofts Azuremoln eller som en on premises-lösning om kunden önskar det.

Vi har under de senaste åren satsat hårt på att marknadsföra och etablera Omnia utanför våra hemmamarknader i Sverige och Danmark. En viktig marknad för Omnia finns i Dach-regionen och en annan i Nordamerika. Vår verksamhet i Nordamerika har sin bas i Ottawa i Kanada och vi har under året utvidgat vårt erbjudande av lokalt säljstöd till partners och kundsupport. Vi kan se att våra marknadssatsningar i Nordamerika har inneburit lite av ett genombrott under året med mer än en fördubbling av affärsvolymen. Inom Dach är Tyskland den största marknaden men vi har även kunder i både Schweiz och Österrike. Här har det varit ett mer utmanande affärsklimat än i Nordamerika under året.

Stor osäkerhet inför 2023

Ett drygt år har gått sedan Rysslands invasion av Ukraina och allt lidande som det har skapat är vi alla smärtsamt medvetna om. Effekterna på vår verksamhet har dock under 2022 varit begränsade förutom vad gäller valutaeffekterna som jag tidigare nämnt. Effekterna på 2023 är mycket svåra att förutse annat än i ett kort tidsperspektiv. Att kriget kommer påverka vår verksamhet kan vi utgå ifrån men hur mycket och när är omöjligt att bedöma.

 

Stockholm den 31 mars 2023

Christer Johansson
Verkställande direktör