Delårsrapport januari – juni 2020

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från co-vid-19 skulle vara kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas.

Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under hösten med nykundsförsäljning.

Redan innan covid-19 pandemin arbetade vi i hög grad distribuerat och på distans med möten och samverkan digitalt i alla delar av vår verksamhet. Vi gör det nu i ännu större utsträckning men det är inte en revoultion utan en evolution av hur vi arbetar som skett på grund av pandemin. Alla medarbetare har hanterat de nya förutsättningarna och situationen fantastiskt bra. Vi hoppas dock att kunna ta några steg tillbaka mot normaliserade sociala kontakter. Online-kontakt och distansarbete kan inte ersätta det mänskliga mötet och det är inte bara jag som saknar att träffa kunder, leverantörer, samarbetspartner och framför allt alla mina kollegor! Givetvis går begränsning av smittspridning och allas hälsa dock först. 

För att möta nya förutsättnigar har vi också sett över vår organisation och bemanning. Under kvartalet har vi haft en del permitteringar. De har berört vissa orter och kategorier av anställda. Totalt under kvartalet har vi fått statligt permitteringsstöd på 0,8 MSEK. Vi har tyvärr också behövt göra vissa personalneddragningar men bedömer att det, givet att pandemin inte tar ny fart, inte är aktuellt med ytterligare neddragningar. Vi har också samlat vår verksamhet i södra Sverige till Malmö och flyttat över verksamheten från vårt kontor i Växjö dit.

Kvartalet i siffror

En tillväxt på 2,5 % innebär att vi har en fortsatt men minskande tillväxt i kvartalet. Försäljningen av produkter ligger inte på den nivå vi hade innan pandemin men vi har lyckats kompensera med ökad försäljning av konsultationer. Det gäller både den renodlade konsultaffären och konsultationer kopplade till produkter. Betydelsen och användningen av vår produkt Omnia Digital Workplace har hos många av våra befintliga kunder ökat. För att hantera den nya arbetssituation som pandemin inneburit har det blivit tydligt att en välfungerade digital arbetsplats underlättar. Ökad användning och nya behov har gjort att vi ökat vår förvaltningsaffär.

Resultatmässigt ligger vi för kvartalet något över förra året och för halvåret på samma nivå med EBITA-marginaler på 11,5 % respektive 11,2 %. De statliga stöd vi fått för permittering och nedsatta arbetsgivaravgifter har gjort att vi kunna minimera neddragnigar och behålla vår leveranskapacitet.

Beslutet på årsstämman om att inte lämna någon utdelning gör att vi finansiellt står mycket starka.

Framtiden

Att lyckas med fortsatt tillväxt och lönsamhet under de närmaste kvartalen kommer bli en utmaning men på längre sikt ser vi betydligt ljusare på våra möjligheter. Ändrade arbetssätt ger ökade behov av våra produkter så efterfrågan på dem bedömer vi komma tillbaka och för vår konsultaffär ger stor andel offentlig sektor och långa åtaganden en stabilare situation än resursuppdrag och kortare projekt.

Christer Johansson - Verkställande direktör