Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Torsdagen den 20 april 2023 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut om fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet och utdelning.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Patrik Salén, Stina Treven, Per Adolfsson och Katarina Åkerman. Patrik Salén valdes till styrelseordförande.

Revisor

PWC valdes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 180 000 kr utgår till ordföranden och 90 000 kr vardera till ordinarie ledamöter, vilket ger ett totalt arvode om 450 000 kr.

Utdelning

Beslut om utdelning fattades i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman, innebärande en ordinarie utdelning på 1,30 kr per aktie.

Valberedning

Bengt-Åke Älgevik, Pär Johansson och Anders Miller omvaldes som valberedning.

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 900 000 aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Precio Fishbone AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Alla beslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information kontakta: Christer Johansson, VD telefon 073-078 80 40

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, Oslo, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egna mjukvaru-produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse
för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Solutions Partner inom fyra områden.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.