Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Bengt-Åke Älgevik, Patrik Salén, Claes Ruthberg och Katarina Åkerman. Bengt-Åke Älgevik utsågs till styrelseordförande på efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Revisor

E&Y omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 180 000 kr utgår till ordföranden och 90 000 kr vardera till ordinarie ledamöter, vilket ger ett totalt arvode om 450 000 kr.

Utdelning

Precio Fishbones styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en ordinarie utdelning på 1,80 kr per aktie och en extra utdelning på 0,20 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, som innebär risker för finansiell påverkan på Precio Fishbones verksamhet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att ingen utdelning till lämnas.

Valberedning

Pär Johansson och Anders Miller omvaldes som valberedning. Kjell Sandin nyvaldes i valberdningen

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 900 000 aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Precio Fishbone AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Alla beslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, VD telefon 073-078 80 40

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 260 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00