Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 28 april 2021 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: arsstamma@preciofishbone.se.

Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 28 april 2021 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
 9. Anförande av verkställande direktören.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer.
 17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
 18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner till vissa anställda
 19. Val av valberedare.
 20. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
 21. Stämmans avslutande.