Delårsrapport juli - september 2020

Omsättningen har ökat med 4 procent under kvartalet och vi har lyckats öka marginalen jämfört med förra året. Vi har en hög debiteringsgrad och stabil prisnivå i konsultdelen av verksamheten. Trots att nykundsförsäljningen av våra egna mjukvaruprodukter inte är på den nivå vi önskar ökar vi omsättningen och stärker marginalen jämfört med Q3 2019.

Tillväxttakten av antal användare för våra SaaS-produkter är lägre jämfört med 2019. Vi behöver träffa våra kunder för att kunna göra fler affärer. Vi har haft en ökad aktivitet och gjort nya affärer under september och oktober men den fortsatta utvecklingen av covid-19 med nya nedstängningar och reserestriktioner kommer begränsa våra möjligheter att växa affären på kort sikt. Med befintliga kunder där vi redan har en relation kan vi arbeta på distans på ett helt annat sätt och det har gjort att vi ökat omsättningen på många befintliga kunder.

Våra mjukvaruprodukter säljs antingen som en licens med ett uppdateringsavtal eller som en prenumeration. Trenden har under flera år varit tydlig med minskande andel licenser och ökande andel prenumerationer. Denna utveckling har accentuerats under pan-demin och licensförsäljningens andel har minskat i snabbare takt än tidigare. Licensen som sådan är en icke-återkommande intäkt men den ger upphov till återkommande intäkter i form av uppdateringsavtal. De har tillsammans med de återkommande intäkter-na för prenumerationer och support växt i takt med den totala omsättningen under kvartalet och ligger fortsatt på nivån knappt 25 procent av totala intäkter. Utökning av åtaganden hos befintiliga kunder har komp-enserat för minskad nykundsförsäljning.
På längre sikt ser vi ljust på möjligheterna att utveckla produktaffären.

Vi ser ett stort intresse för Omnia och NGO online, inte minst utanför Sverige. Idag kommer 20 procent av den totala omsättningen från kun-der utanför Sverige och den kommer nästan uteslutande från produktaffären. I många fall så säljer vi produkten och genomför implementationsprojektet själva även för kunder utanför Sverige. När det gäller Omnia Digital Workplace så säljer vi allt oftare tillsammans med lokala partners som sedan genomför implementationsprojekten. Våra partners framgång är vår framgång och vi kommer att utöka våra satsningar för att stödja dem. En del av satsningen innebär att vi kommer att etablera oss lokalt med partnerstödjande personal på fler marknader.

Projekt, team och åtaganden är kärnan

I form av projekt, utvecklingsteam och långsiktiga förvaltningsåtaganden så levererar vi genom våra kompetenta konsulter verksamhetskritisk nytta för våra kunder. Det är kärnan i vår konsultaffär. Våra största kunder inom konsultaffären finns inom den offentliga sektorn med statliga organisationer som Trafikverket, Energimyndigheten och Socialstyrelsen. Det innebär att vi har långsiktiga avtal med fasta prisnivåer vilket ger en trygghet och en god lönsam-het i konsultaffären.

Vår kompetens och vårt erbjudande utvecklas kon-stant för att ligga i framkant av den tekniska utveckl-ingen. Kombinerat med förståelse för hur den på ett insiktsfullt och hållbart sätt kan utveckla kundens verksamhet blir vi en partner för framgångsrik digitalisering.

Påverkan av covid-19

Utöver vad som tidigare sagts kan vi konstatera att osäkerheten generellt har ökat genom den andra våg av pandemin som nu tar fart. Det kommer att påverka oss till viss del, hur mycket går dock inte att förutsäga. Vi har under kvartalet fått stöd för permitterad personal med 0,3 mkr och total med 1,1 mkr. Ingen personal är för närvarande permitterad och inga planer finns att återigen utnyttja stödet för korttidspermitteringar.

Vi avser behålla vår leverans-kapacitet på nuvarande nivå även om det tillfälligt skulle bli en nedgång i efterfrågan under årets sista månader.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post