Delårsrapport januari – mars 2022

Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid 19-pandemin genom hög sjukfrånvaro. Vi fortsätter att växa men då vi ökat de strategiska satsningarna på marknader utanför Sverige så är resultat och marginal lägre än för det första kvartalet 2021.

Hittills har vår verksamhet i stort sett varit opåverkad av Rysslands aggression mot Ukraina. Konsultdelen och Omniadelen av verksamheten har inte påverkats alls, men för NGO Online som vänder sig mot biståndsorganisationer har vi märkt en viss negativ effekt. De biståndsorganisationer som arbetar med olika typer av humanitära insatser för Ukraina fokuserar sina resurser, både finansiella och personella, på att ge Ukraina så mycket hjälp som möjligt. Det innebär att vidare-utveckling och investeringar i IT-system skjuts på framtiden. Effekten har inte varit så stor än så länge men vi befarar att den kommer att öka. 

Att situationen i Ukraina och dess effekter på världsekonomin och Sverige inte skulle påverka IT-sektorn och vår verksamhet är naivt att tro. Det är en fråga om när och hur mycket. En fråga som vi inte har något svar på men just nu och under den närmaste framtiden ser vi inte att vi kommer påverkas i någon större omfattning. 

Konsultverksamheten 

Under kvartalet har vi haft en hög debiteringsgrad i konsultdelen av vår verksamhet.

I januari hade vi en sjukfrånvaro som var fyra gånger högre än förra året vilket påverkat antalet totalt arbetade timmar under kvartalet och resultatet negativt. Totalt sett har vi en situation med mer att göra än vi kan utföra och behöver bli fler. Vi arbetar aktivt med rekrytering men konkurrensen om duktiga konsulter är hård. Ökad inflation har också påverkat lönebildningen vilket kommer ge kostnads-ökningar. Vår utmaning är att möta dessa med högre effektivitet och genom att arbeta med andra affärsmodeller än pris per timme för att öka lönsamheten. 

Produkterna

För vår SaaS-tjänst Omnia, ett nav för att skapa en digital arbetsplats, har vi fortsatt investerat i marknadssatsningar och förstärkt internationell närvaro. Vi är på rätt väg och både på den nordamerikanska och den tyska marknaden har vi under kvartalet och även sedan tidigare fått utdelning på satsningarna. Under kvartalet har bland annat det kanadensiska mjukvaruföretaget Harris valt Omnia för att skapa en modern digital arbetsplats för sina 7 000 medarbetare. I Norge har vi haft det lite trögare men nu med de första affärerna på plats tror vi på en bra fortsättning. 

Att vissa biståndsorganisationer har ett starkt fokus på insatser i Ukraina och att det i sin tur påverkar NGO online har jag tidigare berört. Samtidigt ser vi ett stort intresse från andra typer av biståndsorganisationer inte minst inom området forskningsfinansiering. 

I över 50 kommuner kommer höstens val att administreras med hjälp av vårt valadministrativa system Kaskelot. Vi har under kvartalet tecknat avtal med ett antal nya kommuner som vill förenkla sin valadministration. Vi har också under kvartalet fått förfrågningar från Danmark om Kaskelot som valadministrativt system och hoppas att vi även kommer att få vara ett stöd för danska valmyndigheter.

Det jag berättar om i detta VD-ord är en ögonblicksbild av nuvarande läge som beroende på vad som händer i Ukraina kan förändras mycket snabbt. Förhoppningsvis kan angreppet få ett snabbt slut men tyvärr är just detta bara en förhoppning. 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post