Delårsrapport april - juni 2019

Vi har under det andra kvartalet 2019 lyckats fortsätta växa och öka rörelseresultatet (EBITA). En om-sättningsökning på närmare 8 %, som i sin helhet är organisk, är i linje med våra förväntningar. Konsultrörelsen har under kvartalet påverkats av färre arbetsdagar vilket också bör tas med i jämförelsen med motsvarande kvartal förra året. Vi har ännu inte känt av någon konjunkturförsämring men det kommer att visa sig under hösten i vilken omfattning vi påverkas. 

Den största delen av vår leverans sker mot of-fentlig sektor. För att kunna leverera på ett bra sätt till detta kundsegment är det viktigt att vinna offentliga upphandlingar. Både på egen hand och genom att skapa strategiska samar-beten med andra i branschen. Vi har under peri-oden vunnit ett flertal upphandlingar avseende spännande uppdrag hos bland annat Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, Högskolan i Kris-tianstad, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Uddevallahem och Forum Syd för att nämna några.  
Inom NGO-sektorn, eller biståndsorganisations-sektorn, så är upphandlingsprocesserna ofta långa men under perioden har vi vunnit upp-handlingar med bland annat Världsnaturfonden, World Vision och skottska Caritas. Intressanta nya kunder som vi hälsar välkomna. 
Vi arbetar mot en fortsatt lyckosam höst när det gäller upphandlingar.  

Vi samarbetar med partners  

Jag nämnde tidigare vikten av strategiska samar-beten vid offentliga upphandlingar. Strategiska samarbeten med partners är också av yttersta vikt för försäljning och leverans av vår produktsvit Omnia som hjälper organisationer att skapa en modern digital arbetsplats. Vi har satsat på kvali-tet framför kvantitet när det gäller hur vi byggt upp vårt partnernätverk. Det har inneburit att uppbyggnadsfasen varit längre än om vi haft motsatt strategi.

Vi har idag väldigt kompetenta partners i Finland och Norge samt i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Belgien som både säljer och levererar Omniasvitens produkter. Vår utmaning som vi fortsatt arbetar hårt med är att hitta lika kvalificerade partners i Nordamerika. Vi har en bra grund med ett antal lo-kala referenskunder i både USA och Kanada och hög teknisk kompetens på vårt kanadensiska kontor för att ge partners och kunder support. Vår plan är att under hösten kraftigt förstärka vårt partnernätverk i Nordamerika.  

Det mest strategiska samarbetet för oss är det med Microsoft. Vårt starka fokus på Microsoft- plattformen har varit central för vår framgång hit-tills och vi ser att Microsoft fortsätter att utveckla sitt erbjudande i snabb takt vilket lovar gott för en dedikerad partner som Precio Fishbone.  

Vi växer

Både vår omsättning och antalet medarbetare ökar. Vi har när detta skrivs passerat 250 an-ställda som är en liten milstolpe. Grunden för vår tillväxt är vår låga personalomsättning, inte att vi genomför massiva rekryteringskampanjer. Att för-söka att få alla som jobbar hos oss att trivas och känna att de kan utvecklas med intressant arbets-innehåll och påverka oss som organisation ser jag som min viktigaste arbetsuppgift.

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post