Bokslutskommuniké Januari – december 2020

Vi har ökat resultatet och EBITA-marginalen till 13,2 procent under det fjärde kvartalet trots att omsättningen har minskat. Högre genomsnittliga timpriser och högre debiteringsgrad har delvis kompenserat för att vi är färre konsulter jämfört med samma period förra året, men inte helt. För helåret har omsättningen ökat med 2,3 procent och passerat 250 MSEK. EBITA-marginalen för helåret har höjts till 11,3 procent. 

Vi redovisar vårt högsta resultat och den bästa marginalen för ett enskilt kvartal någonsin. Detta trots att vår verksamhet inte är opåverkad av den andra vågen av covid-19 som drabbat hela vårt samhälle under det sista kvartalet 2020.

Vi har färre anställda och lägre omsättning än under samma kvartal förra året men en bra balans mellan uppdrag och bemanning har gett hög debiteringsgrad och ökade genomsnittliga timpriser i konsultdelen av verksamheten. Inför 2021 ser vi ett rekryteringsbehov inom flera kompetensområden och inom alla geografiska regioner. 

Vår produktförsäljning under kvartalet ligger inte i nivå med 2019 års försäljning men jämfört med utvecklingen under den första covid-19 vågen har vi lyckats bättre. Det är dock så att nykundsförsäljning fortsatt är en stor utmaning. Beslut skjuts upp i många fall och även om beslut fattats så senareläggs projektstarter. Försäljningsprocesser som tidigare som längst tagit någon månad har vi i flera fall drivit i snart ett år utan beslut.

Vi förstår den osäkerhet som många kunder upplever och det är bara att fortsätta dialogen för behoven kvarstår vilket är positivt för oss i ett längre perspektiv. 

Omnia topprankat igen! 

För fjärde året i rad får vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats, Omnia, utmärkelsen Intranet Choice Europe i ClearBox stora globala jämförelse av alla produkter på marknaden. Fantastiskt roligt att lyckas igen i konkurrens med alla produkter på världsmarknaden!

Vi har ökat takten i vår internationalisering av Omniaaffären bland annat genom att etablera oss med egen personal i Tyskland. Kompletterat med produktsite och all övrig marknadsföring finns på tyska kommer vi att kunna stödja våra partners i den tysktalande delen av Europa på ett mycket bra sätt. Vi har också förstärkt vårt kontor i Kanada med nyrekryteringar för att ännu bättre stödja våra partners i Nordamerika.

Vi kommer att fortsätta göra marknadsinvesteringar under 2021, främst på dessa marknader och i Storbritannien. 

Systemutveckling i form av team 

Köparna av systemutvecklingstjänster har över tid blivit mer sofistikerade och det innebär att inköpsmönstren ändrats. Förutom projekt, där leverantören har det primära ansvaret för resultatet av genomförandet, och resurskonsulter där den enskilde konsultens kompetens ställs till kundens förfogande vill kunderna i allt större utsträckning köpa team av konsulter eller egentligen kapacitet. Vi har sett en ökande efterfrågan på att ställa ett flexibelt team som löser olika kompetensbehov över tid till kunders förfogande. Teamet arbetar med agil metodik tillsammans med kunden för att nå de effekt-mål som utvecklingsprojektet syftar till.

Varken agil metodik eller teamleverans är förstås något nytt men vi ser ett förändrat inköpsbeteende hos traditionella projekt- och resurskonsultköpare, inte minst inom offentlig sektor. Vår styrka är att vi kan erbjuda både helt skandinavisk leverans eller en kombination med skandinaviska och vietnamesiska spetskonsulter för både större och mindre utvecklingsinsatser.

Flexibilitet och kompetens leder till konkreta effekter och verksamhetsnytta för våra kunder. 

Christer Johansson

CEO

+46 730788040Skicka e-post