Vi mår som bäst när vi jobbar med SharePoint

Precio Fishbone är en av Sveriges mest ansedda och erfarna leverantörer av lösningar baserade på SharePoint. Med över 13 års erfarenhet från utveckling av informationshanterings- och samarbetslösningar baserade på SharePoint, har vi större insikt och kunskap än de flesta om hur man på bästa sätt realiserar framgångsrika och värdeskapande lösningar med hjälp av SharePoint. Vi gör det genom att kombinera verksamhetskunnande, korrekta analyser med teknisk spets.

Sharepoint

Våra specialister utnyttjar SharePoints fulla potential

SharePoint ger utmärkt överblick, åtkomst och kontroll över information, datakällor och applikationer. Det är en väg in till en helhet som underlättar och effektiviserar. SharePoint är idag en etablerad plattform som många organisationer använder i någon form. Tyvärr är det dock få som utnyttjar dess fulla kapacitet och potential. Precio Fishbone har specialister som hjälper till att realisera intelligenta lösningar som ger maximal effekt av redan tagna och kommande SharePoint-investeringar.

Precio Fishbones specialister finner du inom följande områden:

- Arkitekter
- Integratörer
- Utvecklare
- Affärs-/kravanalytiker
- Projektledare
- Testare

Vår strävan är att alltid leverera över förväntan

Precio Fishbone har under många år finslipat både metodik och teknik för att på bästa sätt anpassa och förädla SharePoint och de lösningar vi utvecklar till våra kunders krävande processer och flöden. Vår strävan är att i alla uppdrag leverera över förväntan. Precio Fishbone är Guldpartner till Microsoft och vi har uppnått vår starka position genom tydlig fokusering på kontinuerlig kompetensutveckling i kombination med väl genomförda uppdrag och bra kundreferenser. Detta är en viktig konkurrensfördel för oss som givetvis även gynnar våra kunder.

Våra SharePoint-lösningar och koncept

Precio Fishbone erbjuder en bred bas av SharePoint-baserade informationshanterings- och samarbetslösningar. Vi skräddarsyr SharePoint-lösningar för specifika kund- och verksamhetskrav, men vi arbetar lika mycket med konceptbaserade lösningar där vi drar nytta av alla våra tidigare erfarenheter och utgår från en paketering av strukturer, form, flöden och funktionalitet. Läs mer om våra paketerade lösningar.

Intranät och samarbetslösningar som förenar och förbättrar

Målbilden med de intranät vi bygger, är kort och gott att skapa ett arbetsverktyg för verksamheten. Intranät som möjliggör ökad verksamhetsnytta, kunskapsutbyte och effektivisering är inte anslagstavlor utan en plats där verksamhetens användare finner de relevanta verktyg som behövs i det dagliga arbetet. På så sätt driver man trafik och förbättrar förutsättningarna att kommunicera och förmedla det som är viktigt att få ut i verksamheten. Precio Fishbone kan hjälpa till med helheten - från initiala workshops och kravanalyser, till att utveckla och senare förvalta intranätet. Det kan handla om allt från Sociala Intranät till avancerade och integrationsintensiva intranät med kopplingar mot kringliggande system. Exempel på kunder som Precio Fishbone hjälpt med SharePoint-baserade intranät är Swedish Match, Preem, Hyresgästföreningen, Botkyrka Kommun och Rädda Barnen.

Dokumenthantering i sin enklaste form eller mer avancerad

Precio Fishbone erbjuder både enklare dokumenthanteringsstöd och mer avancerat stöd, som exempelvis kan behövas för att stödja regulatoriska krav. Vi har koncept som vi utgår ifrån och som hanterar standardbehov. Exempel på våra koncept är grundläggande dokumenthantering, ledningssystem, avtalshantering och hantering av styrelsearbete. Vi anpassar även lösningar för mer avancerade behov och förutsättningar. Vi har erfarna kravanalytiker som är specialiserade på dokumenthanteringslösningar och som har metadata som favoritämne. Ett dokumenthanteringsstöd integreras ofta med någon form av samarbetslösning, verksamhetssystem eller intranät. Det ställer krav på helhetskunskaperna gällande informationsklassning, sökning, informations- och dokumentstrukturer, flöden mm. Precio Fishbone har arbetet med detta sedan 2001. Exempel på kunder: WSP Sverige, Hyresgästföreningen, Ahlsell, Brittiska Röda Korset.

Externa webbplatser och extranät

SharePoint är idag ett fullskaligt CMS-verktyg och kan hantera de behov som företag och organisationer har när det gäller extern webb. Oavsett om det handlar om en publik webbsida eller ett extranät, så är SharePoint en utmärkt plattform. Ett bredare utnyttjande av SharePoint kan även medföra kostnadsbesparingar genom att undvika extralicenser på kompletterande CMS-verktyg. Ett sådant vägval ger även möjlighet till en enhetlig infrastruktur som medför en enklare och mer kostnadseffektiv förvaltning. Precio Fishbone har hjälpt ett flertal kunder att maximera befintliga investeringar och implementerat intranät, extranät och externwebb på en och samma SharePoint-plattform. Exempel på kunder är Botkyrka Kommun, Socialstyrelsen och Rädda Barnen.

Projekthantering och samarbetsstöd utifrån verksamhetens behov

Precio Fishbone erbjuder paketerade lösningar som underlättar för kunderna att snabbt och effektivt komma igång med det projekthanterings- och samarbetsstöd som behövs. Våra lösningar och paketeringar möter olika behovsbilder och förutsättningar – från den enklaste samarbetsytan med grundläggande samarbetsfunktionalitet, till fullskalig projekthantering med process- och metodstöd, mallhantering, flödeshantering, integrationer mot olika bakomliggande system etc. Exempel på kunder är WSP Sverige, Brittiska Röda Korset och Rädda Barnen.

Ett exempel på en intressant paketering av en projekthanteringslösning är den vi specifikt utvecklat för Non Governmental Organisations (NGO). Vi har anpassat en SharePoint-lösning, som hjälper dem i arbetet att planera, genomföra och följa upp globala och lokala hjälpinsatser. I verktyget återfinns metodstöd, mallar, processtöd, budget- prognos och rapporthantering. Läs mer om denna paketering här.

Office 365 och SharePoint online

SharePoint finns numer även som molnlösning. SharePoint Online är en del av Office 365, som i sin tur är en tjänstepaketering och prenumerationstjänst från Microsoft som i huvudsak omfattar SharePoint Online, Exchange, Lync, Office-paketet och Yammer. Det finns några olika O365-paketeringar och vi hjälper er gärna att hitta rätt i urvalet av rätt paketering.