img01
// Kaskelot Online

Kaskelot Online - att administrera val har aldrig varit enklare

Kaskelot Online är ett valadministrativt system för allmänna val. En molnbaserad tjänst för att hantera bemanning, lokaler, material och utrustning för planering och genomförande av val på ett effektivt och säkert sätt.

Genomförande av val är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Planeringsarbetet inför ett val, samt dess genomförande får inte gå fel.
När ett kommunalval, riksdagsval, kyrkoval eller EU-val genomförs är det av yttersta vikt att kvalitet, kontroll, och tydlighet genomsyrar logistik- och planeringsarbetet avseende resurser, lokaler och utrustning.
I detta arbete skapar Kaskelot Online tids- och kostnadseffektivitet. 
Redan nu använder en rad kommuner Kaskelot Online.

EFFEKTIV ADMINISTRATION

Kaskelot Online förenklar administration och hantering i alla led för dem som arbetar med val. Dessutom stöder det interaktionen med externa frivilliga resurser, så kallade ”röstmottagare”, som ska arbeta med valgenomförandet på plats i olika vallokaler.
Kaskelot Online möjliggör för röstmottagare att anmäla sig till valarbete, samt för kommunen att centralt planera in och allokera dessa tillgängliga resurser till utpekade vallokaler. Kaskelot Online har även en koppling mot Skatteverket som möjliggör kontroll och uppdatering av röstmottagares mantalsskrivning.

Kaskelot Online består av två delar. 
Huvuddelen är ett internt verksamhetssystem som utgår från grundbehoven för logistikplanering inför allmänna val. Denna del innehåller bland annat register för byggnader, lokaler, och personer, samt ger stöd för bemanning, administration och analys. 
Den andra delen i Kaskelot Online är en publik webbplats som innehåller informationssidor samt ansöknings- och kontaktformulär för hantering av röstmottagare. 
Det finns även en intern del för röstmottagare, där dessa kan logga in och se tilldelat valdistrikt samt vilka andra röstmottagare man kommer arbeta med. Här får även röstmottagaren möjlighet att administrera kurser som denne är föreslagen att gå innan uppstart av sitt arbete.

VAD ÄR KASKELOT ONLINE?

I verksamhetssystemet finns möjligheter att administrera:

- Person- och lokalregister
- Bemanning
- Kurser
- Valstruktur
- Mallar och rapporter
- SMS och Mail-utskick
- Redigera extern webbdel

Molntjänsten Kaskelot Online är ett IT-stöd, utvecklat och tillhandahållet av Precio Fishbone, som står för all löpande förvaltning, vidareutveckling och support av systemet. Detta innebär minimal resursbelastning för kommunen, både avseende ekonomi och personal.

SÄKERHET OCH LAGRING

Med tillgång till respektive vallokals specifika uppgifter och resurser blir det enklare att leda, planera och sköta all logistik före, under och efter ett val. All relevant information hanteras i ett och samma system. 
Med den enkla, tydliga och säkra hanteringen kommer även möjligheten att spara grunddata till nästkommande val, vilken underlättar vid eventuella personalskiften mellan olika val.

- All data lagras i Microsofts moln Azure.
- All data lagras inom EU och sparas på tre fysiska platser samtidigt.Johan Ploom

Skicka e-post 0730 - 78 80 75