SharePoint 2013 Office 365
Intro

Få kontroll med Omnia ISMS

Hotbilden mot dagens verksamheter ökar ständigt och behovet av ett utvecklat informationssäkerhetsarbete växer. Historisk har fokus legat på ett infrastrukturbaserat skydd. Dagens hotbild kräver ett mer omfattande skyddsarbete.

Omnia ISMS är en helhetslösning som ger stöd för att uppfylla standarden ISO 27001:s krav och säkerhetskontroller, riskhantering, avvikelsehantering och kontinuerlig förbättring. Systemet inkluderar regelverk för klassificering av information och tillgångar.

Webinarie: Skydda verksamheten med ett ledningssystem för informationssäkerhet

Missa inte vårt webinarie den 29 maj, klockan 13.00, där vi gör en övergripande genomgång av Omnia ISMS funktionalitet. Vi kommer att visa allt ifrån hur du effektivt kartlägger och hanterar verksamhetens risker till hur du genomför en on/off-boarding av personal.

En helhetslösning

Oavsett om ditt mål är att skydda verksamheten till vissa delar, eller uppfylla kraven enligt standarden ISO27001 i syfte att uppnå en certifiering, rekommenderas ett systemstöd för ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Omnia ISMS är framtaget för att stödja verksamhetens informationssäkerhetsarbete och förenklar för organisationen att uppfylla kraven enligt ISO 27001.

Inbyggd riskhantering

Grundläggande för verksamhetens informationssäkerhetsarbetet är arbetet med att identifiera och behandla risker. Den inbyggda riskhanteringen i Omnia ISMS kopplar risker mot tillgångar och information samt ISO27001-standardens kontroller för att ge en holistisk riskbedömning.

Ge verksamheten rätt verktyg

Den inbyggda hanteringen av information och dokument i Omnia ISMS innebär att verksamheten alltid har tillgång till aktuell och gällande policy, instruktion, rutin eller verktyg. Dokumenthanteringen inkluderar allt från mallhantering, remiss- och godkännandeflöden till revisionscyklar.

Ett levande informationssäkerhetsarbete

Omnia ISMS inkluderar även kontinuitetsplanerare och en utvecklad rollhantering, livscykelhantering av information och dokument – allt kopplat till ISO27001-standardens högt ställda krav.

Statement of Applicability

Risk Management

Livscykelhantering av styrande dokument

Business Continuity Planning

Informations- och tillgångshantering

Årscykel för återkommande aktiviteter

Roller och ansvar

On-boarding och awareness

Processhantering

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för få se hur Omnia ISMS kan användas för att skapa nytta för din organisation.