Som kvalitetsansvarig följer du upp och säkerställer att rätt modeller och verktyg finns tillgängliga för ett framgångsrikt kvalitetsarbete i din organisation. Vi vill inspirera och hjälpa dig i din vardag

Som kvalitetsansvarig är du involverad i många av verksamhetens olika delar, där du stöttar ett flertal olika funktioner i dess strävan att arbete fokuserat med kvalitet och struktur. Du jobbar kontinuerligt med att stötta, följa upp och leda din organisations kvalitetsarbete genom att tillgängliggöra, tydliggöra och förmedla processer, rutiner, riktlinjer, regelverk etc. för att verksamheten på ett enhetligt sätt ska kunna jobba målinriktat med kvalitet i fokus. Vi vill hjälpa dig att hitta ett effektivt systemstöd för framgångsrikt kvalitetsarbete in din verksamhet.

Det här erbjuder vi för att hjälpa dig

Vi vill ge dig tips, stöd och kunskap om hur du kan hitta ett effektivt kvalitetsledningssystem och/eller dokumenthanteringssystem som ger stöd för ett modernt arbetssätt och hantering enligt ISO-relaterade kvalitetskrav.

Det finns ett flertal systemlösningar och plattformar att välja mellan. Verksamhetsbehov och IT-mässiga förutsättningar skiljer sig mellan olika organisationer och påverkar självklart valet. Givetvis är det viktigt att se till vad verksamheten vill uppnå med sitt kvalitetsarbete, vilka kvalitetsmål man har och vilka styrmedel och verktyg som behövs för att nå uppsatta mål.

IT och verksamhet går här hand i hand och det är viktigt att dessa två funktioner samarbetar och förstår varandras förutsättningar och behov. Vi vill hjälpa dig en bit på vägen genom att dela med oss av vår syn och kunskap inom detta område.
I vårt material som du kan ta del av i vår kunskapsbank finns bl a vår syn på dokumenthantering och ledningssystem. Dels som nedladdningsbara dokument men även som återkommande webinarier, där vi delar med oss av erfarenheter, exempel och råd om systemstöd och arbetssätt för verksamheters kvalitetsarbete omfattande ledningssystem och dokumenthantering.

Som kvalitetsansvarig leder du många gånger kvalitets- och miljöledningsarbetet i din verksamhet, genom eget operativt arbete, genom interna och externa revisioner samt planering och uppföljning av prioriterade aktiviteter. Detta för att säkerställa att t ex kvalitets- och miljöledningskrav uppfylls enligt gällande ISO-standards. Ofta ansvarar du för lagbevakning och är navet vid externa revisioner och inspektioner. Du ansvarar ofta för att det finns rätt verktyg och stöd för att bedriva ett väl fungerande kvalitetsarbete och en del i detta är att på ett tillgängligt, tydligt strukturerat sätt arbeta med verksamhetens processer och dokumentation. Kvalitetsledningssystem och/eller dokumenthanteringssystem, som möjliggör att du kan skapa, hantera och kommunicera verksamhetens processer på ett tydligt och korrekt sätt och som stödjer en strukturerad dokumenthantering, är avgörande för ett lyckat fullgörande av kvalitets- och miljöledningsarbetet enligt gällande ISO-standards.