Precio Fishbone nu ISO-certifierade inom informationssäkerhet, 27001:2013

Precio Fishbone, specialist på intranät, webb- och samarbetssystem, har certifierats enligt det internationella ledningssystemet för informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2013.Företaget stärker därmed skyddet av både sin egen och sina kunders informationssäkerhet och ökar samtidigt konkurrenskraften.

– Certifieringen har stor betydelse för oss och våra kunder. Den är en bekräftelse på att vårt ledningssystem uppfyller alla ISO/IEC-krav för informationssäkerhet och att våra policyer, rutiner och processer för bland annat fysisk säkerhet, säkerhet för personal, säkerhet för IT-drift och kommunikationssäkerhet uppfyller certifieringens högt ställda krav och därmed också GDPR, säger Stefan Hendén, regionchef och ansvarig för informationssäkerhet hos Precio Fishbone.

– Vi har lagt stor kraft och vikt vid att skapa processer och rutiner för säker utveckling av IT-system, vår kärnverksamhet. Certifieringen är därför också ett bevis på att vi systematiskt bygger in skydd, för bland annat personuppgifter och annan kundinformation, i de system och appar vi utvecklar och att vi, med kontinuerliga utvärderingar av vår egen och våra kunders verksamhet som grund, ständigt jobbar aktivt för att minimera säkerhetsrisker.  

Stefan Hendén konstaterar också att ISO/IEC 27001:2013-certifieringen är bra för affärerna.

– Det blir allt vanligare att kunder efterfrågar ISO/IEC 27001-certifieringen. Sedan är det som med andra typer av certifieringar, det vill säga att kunden kan välja att samarbeta med någon som uppfyller högt ställda krav eller inte.

Aktuellt