Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 10 maj 2017.

  • Beslöts att till aktieägarna utdela 1,15 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 10 552 080,30 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 12 maj 2017 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017.
  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.
  • Omvaldes styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg, Patrik Salén, Katarina Åkerman och Kjell Sandin.
  • Bengt-Åke Älgevik utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fortsatt till styrelsens ordförande.
  • Styrelsen skall erhålla ett totalt arvode om 450 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.
  • Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Detta bemyndigande gäller till nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida så snart detta är justerat.

Stockholm den 10 maj 2017
Precio Fishbone AB (publ)

Christer Johansson
Verkställande direktör


Certified Advisor enligt Nasdaq First North Premier Stockholms krav är Erik Penser Bank AB.

Frågor med anledning av denna stämmokommuniké besvaras av Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88.

Ladda ner kommunikén som pdf-fil.

Aktuellt