Precio lämnar sin rapport över fjärde kvartalet och helåret 2014

Precio lämnar sin rapport över fjärde kvartalet och helåret 2014.

Kvartalet oktober – december 2014:

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 mkr (33,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,5 mkr (3,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,0 % (9,5 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,5 mkr (2,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,31kr (0,32).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr (4,3) vilket motsvarar 0,56 kr per aktie (0,58).
 • En extrautdelning om 0,50 kr per aktie har verkställts.

Helåret januari – december 2014:

 • Nettoomsättningen uppgick till 133,7 mkr (112,3).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 10,3 mkr (3,9).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,7 % (3,4%).
 • Resultat efter skatt blev 7,7 mkr (2,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,00 kr (0,36).
 • Helåret har 2013 belastats med kostnader av engångskaraktär om 2,1 mkr. Inga sådana resultatposter belastar 2014.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,1 mkr (3,8) vilket motsvarar 1,06 kr per aktie (0,51).
 • Ett dotterföretag har under året etablerats i Storbritannien.
 • Efter räkenskapsårets slut har Precio avtalat om ett samgående med Fishbone Systems AB.
 • Som delbetalning för aktierna i Fishbone Systems AB kommer styrelsen att använda sitt bemyndigande att emittera 900 000 B-aktier.
 • Styrelsen avser föreslå årsstämman att för räkenskaps- året 2014 besluta om en utdelning om 0,75

Läs hela kommunikén här.

Aktuellt