Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 29 april 2014 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post: kjell.sandin@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 29 april 2014 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.
Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Björn Petterson till stämmoordförande.

Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 9 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2014.

Punkt 13 – 15
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 320 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode.
Omval föreslås som ordinarie ledamöter av Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Björn Pettersson föreslås fortsatt till ordförande för styrelsen.
I fråga om val av revisorer kan konstateras att årsstämman den 21 oktober 2010 utsåg revisionsfirman Ernst & Young (numera EY), för tiden intill dess fyra årsstämmor hållits.
Före årsstämman 2014 har två årsstämmor hållits efter att beslutet fattades vid årsstämman den 21 oktober 2010.

Aktieägare representerande över 45 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande om nyemission
Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.
Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 800 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten cirka 10 % av aktiekapital och antal röster.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 22 april 2014 på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisingen tillsänd.

Stockholm den 4 april 2014
Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anleding av kallelsen besvaras av Kjell Sandin 010 – 483 81 88

Aktuellt