Delårsredogörelse juli - september 2014

Precio lämnar delårsredogörelse för juli - september 2014 och för januari - september 2014.

• Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 28,0 mkr (22,5) och för hela niomånadersperioden till 95,2 mkr (79,4).

• Rörelseresultatet (EBITA) blev för tredje kvartalet 1,5 mkr (0,4) och för hela niomånadersperioden 6,9 mkr (0,7).

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev under tredje kvartalet 5,5 % (1,8 %) och under hela niomånadersperioden 7,2% (0,9%).

• Resultat efter skatt blev under tredje kvartalet 1,0 mkr (0,2) och för hela niomånadersperioden 5,1 mkr (0,3).

• Vinst per aktie efter skatt under tredje kvartalet blev 0,14 kr (0,02) och under hela niomånadersperioden 0,68 kr (0,04).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet blev 1,0 mkr (0,5) vilket motsvarar 0,13 kr per aktie (0,06). För hela niomånadersperioden blev kassaflödet från den löpande verksamheten 3,6 mkr (-0,5) vilket motsvarar 0,48 kr per aktie (-0,07).

• Ramavtal tecknat med Statens Energimyndighet.

• En riktad nyemission har tillfört bolagets egna kapital 2,4 mkr.

• En företrädesemission, som kommer att redovisas i kvartal fyra, har dessutom tillfört bolaget 2,3 mkr.

• Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 24 november 2014 för val av ny styrelse och för att ta ställning till en extra utdelning om 0,50 kr per aktie vilket motsvarar ett totalt utdelningsbelopp om 3,9 mkr.

Hela delårsredogörelsen kan du läsa här

Aktuellt