Kvartalsrapport juli-september 2013

Kvartalsrapport juli-september

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 mkr (22,4) och under niomånadersperioden 79,4 mkr (80,7).
  • Rörelseresultatet (EBITA) blev 0,4 mkr (0,3) och under niomånadersperioden 0,7 mkr (4,6).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 1,8% (1,4%) och under niomånadersperioden 0,9% (5,7%) .
  • Resultat efter skatt blev 0,2 mkr (0,2) och under niomånadersprioden 0,3 mkr (3,1).
  • Poster av engångskaraktär har belastat niomånadersresultatet med 2,1 mkr varav 0,0 mkr under kvartal 3.
  • Vinst per aktie efter skatt blev 0,02 kr (0,02) och under niomånadersperioden 0,04 kr (0,42).
  • Under kvartal 3 har, efter Bolagsverkets godkännande, årsstämmans beslut om att upplösa moderbolagets reservfond och överföra dess redovisade värde om 38,6 mkr till fria reserver verkställts.
  • Prognosen för hela räkenskapsåret 2013 indikerar vinst.

VD har ordet

Den största delen av våra intäkter är direkt kopplade till arbetad tid vilket gör att semesteruttaget under det tredje kvartalet har en mycket stor påverkan på resultatet. Kvartalet juli till september är därför alltid vårt sämsta. Utfallet under 2013 är i stort sett detsamma som under 2012, men med en liten förbättring av såväl omsättning som resultat. Omsättningen ökade med 0,1 mkr och EBITA-marginalen ökade till 1,8 % från 1,4 %.

Sommarperioden med högt semesteruttag kommer alltid att vara vårt resultatmässigt sämsta kvartal men de framgångar som vi har med att vinna support- och förvaltningsavtal kommer att ge en förbättrad situation även under denna period. Vi är, och har historisk varit, fokuserade på support och förvaltning av systemlösningar som vi själva utvecklat. Den högkvalitativa leveransen från vår support- och förvaltnings-organisation leder också till efterfrågan från kunderna på ökade åtaganden från oss. Vår specialistprofil och höga tekniska kompetens leder till att vi vinner affärer och detta tillsammans med vårt engagemang för kunden är det som gör att relationen blir långvarig. Vi har kvar många uppdrag som vi haft sedan Precio startades!

Min tidigare bedömning om en viss generell avmattning av efterfrågan har inte ändrats, men när det gäller prisbilden är det dock mer svårbedömt. I flera offentliga upphandlingar har vi sett sjunkade priser, och då menar jag inte bara de taktiska 1-kronas timpriser som förekommit. För mer specialiserade tjänster är det dock en annan situation där ett ökat efterfrågeläge gör att genomsnittspriserna ökat något. Inom flera områden, som integration, mobila lösningar och informationshantering, är marknads-läget mycket intressant. Det är framförallt en ökad efterfrågan från den privata sektorn som märks. Det har ännu inte slagit igenom i försäljningsstatistiken eller orderstocken men en begynnande konjunkturuppgång kommer att påverka uppdragen från denna sektor positivt.

Kunder inom den offentliga sektorn kommer fortsatt ha hög prioritet och stå för en stor del av Precios omsättning. Under hösten avgörs ett antal ramavtalsupphandlingar som är betydelsefulla. Hur utfallet blir i dessa och när de kommer att träda ikraft är dock inte klart för närvarande.

Precio har som mål att växa med lönsamhet. Vi bedömer att den negativa lönsamhetsutveckling som vi haft under förra året och början på detta år varaktigt vänts och att vi åter kommer att växa under nästa år.

Eskilstuna den 23 oktober 2013

Christer Johansson

Kvartalet och niomånadersperioden i sammandrag

Intäkterna uppgick under det tredje kvartalet 2013 till 22,5 mkr (22,4).

För niomånadersperioden januari – september 2013 uppgick intäkterna till 79,4 mkr (80,7) vilket motsvarar en minskning med 1,6 procent jämfört med 2012.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för kvartal 3 till 0,4 mkr (0,3) och för niomånadersperioden redovisas 0,7 mkr (4,6).

Poster av engångskaraktär har belastat niomånadersresultatet 2013 med 2,1 mkr varav 0,0 mkr hänför sig till tredje kvartalet.

I rörelseresultatet för tredje kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,4 mkr (0,3) och motsvarande för niomånadersperioden var 1,2 mkr (0,8).

Resultatet efter finansnetto uppgick till under kvartal 3 till 0,3 mkr (0,3) och för niomånadersprioden till 0,5 (4,4).

Resultat efter skatt uppgick under kvartal 3 till 0,2 mkr (0,2) och under niomånadersperioden till 0,3 mkr (3,1).

Rapporten i sin helhet kan hämtas här.

Aktuellt