Kommuniké från Precios årsstämma 2012

Vid årsstämma i Precio Systemutveckling AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North Premier, omvaldes den 3 maj 2012 styrelseledamöterna Kjell Sandin, Joakim Alkman, Anders Tufvesson, Björn Pettersson och Ove Larsson. Björn Pettersson valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 320.000 kronor.


Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om disposition av resultatet enligt styrelsens förslag.
Beslöts att utdela 0,50 kronor per aktie. Det innebär en total utdelning med 3 732 299 kronor.Avstämningsdag för utdelning till aktieägarna beslöts till den 8 maj 2012.
Utbetalningsdag beslöts till den 11 maj 2012. 
Beslut fattades också om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.


Precio Systemutveckling AB (publ) Per Melin
Verkställande direktör 


För ytterligare information vänligen kontakta: Christer Johansson, tfn 019-603 80 40, e-post: christer.johansson@precio.se.

Aktuellt