Kallelse till årsstämma i Precio den 21 oktober 2010

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 oktober 2010, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.
Anmälan, m. m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 oktober 2010, och b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 15 oktober 2010 före kl 12.00.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702  23 Örebro, per fax 019-678 32 48, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: christer.johansson@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 15 oktober 2010 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande.                                                                                               
2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.                                           
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.9. Anförande av verkställande direktören.10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 16. Val av revisor.17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.18.  Beslut om ändring av bolagsordningen.19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.20. Stämmans avslutande.
Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2009/2010 lämnas med 0,50 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 26 oktober 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 29 oktober 2010.
Punkt 13 – 15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av 4-10 ledamöter med eller utan suppleanter och valberedningen har meddelat styrelsen att man ämnar föreslå stämman att utse 5 styrelseledamöter utan suppleanter.
Ett fast styrelsearvode om 420 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2011 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 105 000 kronor samt 90 000 kronor till en av ledamöterna och 75 000 till var och en av övriga ledamöter. De föreslagna arvodena innebär en höjning som motiveras av att räkenskapsåret förlängs till 18 månader p g a ändring av bolagsordningen enligt punkt 18.

Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår omval av Joakim Alkman, Björn Pettersson, Kjell Sandin, Anders Tufvesson och Ove Larsson. Kjell Sandin föreslås till ordförande för styrelsen. Aktieägare med över 50 % av röstetalet stödjer förslaget.

Punkt 16 – Val av revisor
Omval förslås av revisonsfirman Ernst & Young och auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand, för tiden intill dess fyra årsstämmor hållits.
Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att Precio skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens kan rekryteras och behållas inom Precio. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning (endast för VD), pension och övriga förmåner.1. Fast lönVid fastställande av den fasta lönen skall beaktas den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat år.2. Rörlig ersättningRörlig ersättning till VD skall vara direkt relaterad till utfallet i finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens resultat efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5 Mkr.Till övriga ledande befattningshavare skall ingen särskild rörlig ersättning utgå. I den mån det finns rörliga system som omfattar alla anställda i bolaget kan ledande befattningshavare ingå i dessa. Den rörliga ersättningen revideras årligen.3. Pension och andra förmånerPrecios policy beträffande pension framgår av årsredovisningens not 1. Precio har endast avgiftsbestämda pensionslösningar som finansieras genom betalningar till försäkringsbolag. Samma policy skall tillämpas för framtida pensionsåtaganden.
Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till årsredovisningens not 1.
Andra förmåner till medlem i Bolagsledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordningenStyrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge bolagsordningen följande nya lydelse med anledning av ändring av räkenskapsår till kalenderår.
Nuvarande lydelse:                                         Föreslagen lydelse:
§ 8 Räkenskapsår                                          § 8 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.     Bolagets räkenskapsår är 1 januari till
                                                                        31 december.
Omläggningen av räkenskapsår innebär att det pågående räkenskapsåret förlängs till att omfatta 1 juli 2010 – 31 december 2011.
Punkt 19 – Beslut om bemyndigande om nyemissionVid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier-listan vid tiden för genomförandet av nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,8 % av aktiekapital och antal röster. Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 8 oktober 2010 på bolagets kontor i Örebro.
Örebro den 13 september 2010 Precio Systemutveckling AB (publ) Styrelsen 

Aktuellt