Välkommen till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 april 2023, och
 2. dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 12 april 2023 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: arsstamma@preciofishbone.se.  Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 12 april 2023 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
 9. Anförande av verkställande direktören.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer.
 17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
 18. Val av valberedare.
 19. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
 20. Stämmans avslutande.

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Patrik Salén till stämmoordförande.

Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition.

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas med 1,30 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 11 928 438,60 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 24 april 2023. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april 2023.

Punkt 13 – 15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 4 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2023 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Stina Treven, Patrik Salén, Per Adolfsson och Katarina Åkerman. Valberedningen föreslår att Patrik Salén väljs till ordförande. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.

Aktieägare representerande 40 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 – Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att välja Revisionsfirman PWC.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande av nyemission.

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget. Ett sådant medgivande från årsstämman 2023 gäller till och med nästa årsstämma. Vid styrelsens ianspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämma som genomförs efter årsstämman 2024.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.

Stockholm den 17 mars 2023 Precio Fishbone AB (publ) Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Christer Johansson, 073-078 80 40

 

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 250 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Örebro samt Köpenhamn, London, Ottawa, Düsseldorf och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Precio Fishbone utvecklar produkter och såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Ceritified Adviser kan nås på telefon, 08-463 83 00, samt per mejl, certifiedadviser@penser.se