Kvartalsrapport januari - mars 2011

DELÅRSRAPPORT niomånadersperioden juli 2010 – mars 2011

• Nettoomsättningen uppgick till 25,2 Mkr (23,3) och under niomånadersperioden 64,5 Mkr (58,2).
• Rörelseresultatet blev 2,0 Mkr (2,8) och under niomånadersperioden 3,5 Mkr (4,2).
• Resultat efter skatt blev 1,4 Mkr (2,0) och under niomånadersperioden 2,5 Mkr (3,0).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,19 Kr (0,26) och under niomånadersperioden 0,34 Kr (0,40).
• Microsoft Gold Certified Partner återigen.
• Ramavtal med Stockholm Stad.
• Prognos för fjärde kvartalet och för hela det förlängda räkenskapsåret som sträcker sig till 31 december 2011 indikerar ett positivt rörelseresultat.

VD har ordet
Precio växer och blir större vilket är mycket positivt. Antalet medarbetare har ökat till över 90 och omsättningen under kvartalet är 8 procent högre än under motsvarande period året innan. För den senaste niomånadersperioden är ökningen 11 procent. Vi växer men resultatet har inte riktigt hängt med, även om vi under slutet av kvartalet haft en positiv utveckling. Rörelsemarginalen är 8 procent vilket är lägre än förra året och under vår långsiktiga målsättning. Orsakerna till att marginalen inte följt omsättnings-ökningen är till viss del en del kvardröjande effekter av projektåtaganden till fasta priser, men framförallt kostnader för en medveten satsning på kompetens-uppbyggnad inom Microsofts ”molnet”-plattform, Azure. Vi har gjort ett strategiskt val att kraftfullt investera i kompetensuppbyggnad och på marknadsföring inom detta område. Målet är att erbjuda marknaden spetskompetens och vara en marknadsledande leverantör. Det vi levererat hittills har uppmärksammats på olika sätt bl a i branschmedia och av Microsoft, inte bara Sverige. Vi upplever en mycket positiv marknadsrespons, men däremot är marknadsvolymen inte så stor, ännu!


Ett nära samarbete med Microsoft är en mycket viktig framgångsfaktor för oss och därför är det mycket glädjande att vi återigen lyckats kvalificerat oss som Microsoft Gold Certified partner. Microsoft har skärpt sina kriterier, vilket innebär att bara var sjätte tidigare Gold Certified partner behåller sin guldstatus. Otroligt roligt och viktigt för oss att vara en av dem!


Det är mycket som handlar om Microsoft i detta VD-ord, men jag måste också nämna att Precio varit Guldsponsor till ett av de största IT-eventen i Sverige; Microsoft TechDays 2011 med nära 2 000 deltagare och utställare, som gick av stapeln 29–30 mars i Örebro. Vi deltog bl a med monter på utställningen, gav en välbesökt föreläsning och arrangerade VIP-lunch med föredrag på vårt Örebrokontor.
En stor del av vår omsättning kommer från offentlig sektor och för att kunna vara konkurrenskraftiga där är det viktigt med egna ramavtal. Därför är det mycket glädjande att vi som ett av två företag fått ramavtal med Stockholm Stad inom SharePoint-området. Vi har tidigare vunnit direkta upphandlingar bl a för utveckling av ett förtroendemannaregister men har tidigare inte haft ramavtal med Stockholm Stad. Med ramavtalet finns stor potential för nya affärer under avtalstiden som löper på 2 år med option på ytterligare 2 år.


Efterfrågan på IT-konsulter är god. Inte minst på de typer av specialisttjänster som Precio erbjuder. Vi ser att de avtal vi nytecknar eller förlänger sker till bättre timpriser. En utmaning är dock att arbeta aktivt med den totala prisbilden och eftersom stor del av vår omsättning kommer från ramavtal där priserna är bestämda så uppkommer också prioriteringsproblematik. Ett långsiktigt perspektiv där stabilitet och kundrelationer finns med som mycket viktiga parametrar är vägledande för våra prioriteringsbeslut. Långsiktiga kundrelationer där vi har insikt i kundens verksamhet och kan bidra till att skapa värde med vårt engagemang och vår spetskunskap är det vi eftersträvar.


För att uppnå den marknadsposition vi önskar har vi investerat under kvartalet och visst innebär alla investeringar en risk men jag ser ljust på utvecklingen under resten av året.


Eskilstuna den 3 maj 2011
Per Melin


Kvartalet och delåret i sammandrag
Intäkterna uppgick till 25,2 Mkr (23,3) under kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 64,5 Mkr (58,2) under niomånadersperioden vilket var 11 procent högre än för motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (2,8) under kvartalet, vilket är drygt 28 procent lägre än under samma period förra året. Under niomånadersperioden blev rörelseresultatet 3,5 Mkr (4,2), en minskning med 17 procent.

I rörelseresultatet för kvartalet ingår avskrivningar med totalt 0,2 Mkr (0,3). I rörelseresultatet för niomånadersperioden ingår avskrivningar med 0,6 Mkr (0,8)

Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,0 Mkr (2,8). För niomånadersperioden uppgår resultatet efter finansnetto till 3,5 Mkr (4,2).

Resultat efter skatt uppgick till 1,4 Mkr (2,0). För niomånadersperioden uppgår resultat efter skatt 2,5 (3,0).

Investeringar
Investeringar har under kvartalet gjorts med 0,5 Mkr (0,6), och under niomånadersperioden med 0,8 Mkr (0,8) i materiella anläggningstillgångar.

Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under kvartalet -0,5 Mkr (0,8), under niomånadersperioden -7,7 Mkr (-3,2).
Likvida medel uppgick till 3,9 Mkr, jämfört med 11,6 Mkr vid räkenskapsårets början.
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 67,2 Mkr, jämfört med 66,6 Mkr vid utgången av mars 2010. Vid räkenskapsårets början var det egna kapitalet 68,3 Mkr. Soliditeten uppgick vid utgången av mars till 81 procent (83).

PRECIOs aktie
Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier.

Det finns totalt 7 423 741 aktier varav 20 000 A-aktier.

Årsstämman den 21 oktober 2010 beslöt om ett bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till anställda inom Precio-koncernen. 147 200 stycken av teckningsoptioner som emitterades ger de anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr.

Remium är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Remium är också bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav.


Verksamheten
Precio är specialister inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö och är Microsoft Managed Partner.

Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom totalt fyra områden;
• Portals and Collaboration,
• Application Integration,
• Web Development
• Business Intelligence

Microsoft har gjort om sitt partnerprogram och kraven för att bli Gold Certified Partner från och med i höst har skärpts avsevärt. Antalet Gold Certified Partners har reducerats från 240 till 40. Precio har redan nu kvalificerat sig för Gold Certified-nivå inom området Portals and Collaboration. För områdena Content Management, Web Applications och Application Integration har Precio Silver Certified-nivå.

Precio har kontor i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Precios kunder återfinns främst bland inom den offentliga sektorn och bland större företag och organisationer. Mer än 55 % av omsättningen kommer från offentlig sektor och till största delen från statliga verk och myndigheter.


Segment
Verksamheten bedrivs som en rörelsegren och inom Sverige i sin helhet varför ingen rapportering för segment kan lämnas.

Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 91 personer (80) anställda inom Precio-koncernen.

Styrelse och ledning
Vid årsstämman den 21 oktober 2010 omvaldes Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Kjell Sandin valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen var densamma vid kvartalets slut.

Per Melin är bolagets verkställande direktör.

Marknad och framtidsutsikter
Vi har en stark marknadsposition inom området Informationstjänster. Vi är ett av de företag som levererat flest lösningar i Sverige på Microsofts plattform Sharepoint. Vår långa och omfattande erfarenhet och våra konsulters kompetens gör att vi är en av de ledande svenska leverantörerna inom detta område. Vår kompetens står sig även mycket väl internationellt och vi utvecklar bl a ett bidragshanteringssystem baserat på Sharepoint 2010 för Brittiska Röda Korset och ett verksamhetsstyrningssystem för Save the Children International.

Microsofts introduktion av plattformen Azure för att utveckla applikationer för molnet pågår med full kraft och innebär många nya affärsmöjligheter. Vi har under kvartalet gjort stora investeringar för att höja vår kompetens på Azure-plattformen. Satsningen har börjat ge utdelning i form av order på utvecklingsprojekt. Vi tror starkt på framtiden inom detta område, men det är svårt att bedöma hur snabbt marknaden utvecklas. Precio är också en av 10 lanseringspartners för Microsofts nya molntjänst, Office 365. Lanseringen innebär att Precio genomför ett antal seminarier om Office 365 runt om i landet samt att konsultorganisationen förbereds för att leverera tjänster på den nya plattformen.

Även inom integrationsområdet är vi väl positionerade med djup kompetens och bred erfarenhet. Vi är specialister på att bygga integrationslösningar på Microsofts plattform BizTalk.

En viktig del av vår leverans är långsiktiga funktions- och systemförvaltningsåtaganden med supportavtal och specialistkompetens inom arkitektur, systemutveckling och de roller/tjänster som krävs inom dessa leveransområden.

Precios kunder återfinns främst bland större organisationer bl a Statens Energimyndighet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Försvarets Materielverk, Stockholms Stad, Universitetssjukhuset i Lund, AstraZeneca, Atlas Copco, V & S Absolut, Swedish Match, Vinnova, Botkyrka kommun, WSP, Rädda Barnen, Brittiska Röda Korset, Peab och IL Recycling finns bland de större kunderna. Offentlig sektor med framför allt statliga myndigheter och verk står för den största delen av omsättningen. Andelen exportintäkter är 5 procent.Precios försäljning 1 juli 2010 – 31 mars 2011 fördelat på branscher:

 

Precio har fortsatt en hög andel av försäljningen till offentlig sektor, 55 procent, även om den är drygt 10 procentenheter lägre än för samma period förra året.

Bolagets styrelse och VD bedömer att vinst kommer att redovisas för såväl det fjärde kvartalet som för det förlängda räkenskapsår som sträcker sig till 31 december 2011.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Precios väsentliga affärsrisk består av svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal.

Cirka 5 procent av Precios intäkter kommer från export i GBP vilket innebär en valutarisk.

Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under kvartalet uppgick till 25,2 Mkr (23,3), under niomånadersperioden var omsättningen 64,5 Mkr (58,2) varav 0,0 Mkr (0,0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (2,4), under niomånadersperioden till 2,2 Mkr (2,9).

 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 och RFR 2.2.

 

Per Melin
Verkställande direktör
Precio Systemutveckling AB (publ)
Org.nr. 556347-2926

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstillfällen
Kvartalsrapport april – juni 22 augusti 2011
Kvartalsrapport juli – september 24 oktober 2011

Bolagets räkenskapsår är förlängt till den 31 december 2011. Räkenskapsåret kommer att omfatta 18 månader.

 

Hämta rapporten här.

Aktuellt