Kvartalrapport oktober - december 2010

DELÅRSRAPPORTsexmånadersperioden juli – december 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (20,0) och under sexmånadersperioden 39,3 Mkr (34,9).
• Rörelseresultatet blev 1,1 Mkr (1,0) och under sexmånadersperioden 1,5 (1,4).
• Resultat efter skatt blev 0,7 Mkr (0,7) och under sexmånadersperioden1,0 Mkr (1,0).
• Vinst per aktie efter skatt 0,10 Kr (0,10) och under sexmånadersperioden 0,14 Kr (0,13).
• Utdelning med 0,50 Kr per aktie har verkställts.
• Beslut på årsstämma om bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 B-aktier.
• Beslut på årsstämma om ändring av räkenskapsår till kalenderår.
• Prognos för innevarande och nästkommande kvartal indikerar ett positivt rörelseresultat. Vinstprognosen gäller även hela det förlängda räkenskapsåret till 31 december 2011.

 

VD har ordet

Precio fortsätter att växa vilket är ett viktigt mål. Omsättningen har ökat med 15 % jämfört med samma period förra året och mätt som antal anställda är vi större än någonsin tidigare. Men resultatnivå med en rörelsemarginal på knappt 5 % är inte alls vad vi vill uppnå. Orsaken till det svaga resultatet är att vi i vår affärsportfölj för närvarande har en hög viktning av projektåtaganden, varav ett antal till fast pris. Leveransmässigt har vi i slutfasen av några av dessa projekt förbrukat mer tid än beräknat och därför bedömt att intäkts-avräkningstakten måste sänkas. En förbättring har skett under början på 2011 och jag bedömer att inga nya reserveringar måste göras, tvärtom har vi haft en positiv start av 2011 med en resultatförstärkning som följd.

Vi uppfattar marknadsutvecklingen som att efterfrågan på IT-konsultsmarknaden fortsatt är hög. Vår uppfattning är också att timpriserna ser ut att stabiliseras och att det finns möjligheter att prisbilden kan justeras uppåt för specialister inom vissa av våra leveransområden.

Bland våra kunder ser vi en stark ökning av efterfrågan från industriföretag, främst inom exportindustrin. Jämfört med samma kvartal förra året har vi fördubblat vår försäljning till industrisektorn. Den står nu för 15 % av omsättningen. Den största delen av vår omsättning kommer dock från kunder inom offentlig sektor, som även fortsatt är en mycket viktig kundgrupp.

Vi har under kvartalet lyckats teckna en order med det Brittiska Röda Korset avseende utveckling av ett bidragshanteringssystem baserat på Microsofts plattform SharePoint 2010. Beställningen är på över 4 MSEK och har tagits i hård internationell konkurrens. Vi ser det som ett kvitto på att vi inte bara är en av de ledande leverantörerna i Sverige utan har internationell konkurrenskraft.

Eftersom efterfrågan på våra tjänster är hög är nu utmaningen främst att lyckas med vår rekrytering. Vi har i december startat en omfattande rekryteringskampanj med målet att växa på alla våra kontor och inom alla våra kompetensområden.
Microsoft har under slutet av 2010 intensifierat sin satsning på ”molnet”-plattformen Azure. Vi satsar hårt på att erbjuda marknaden kompetens på Azure-plattformen, det vill säga Windows Azure, AppFabric och SQL Azure. Precio har blivit utvalda att delta i en exklusiv VIP-satsning från Microsoft med namnet Azure Cloud Club for Western Europe, tillsammans med endast fyra ytterligare företag från Sverige. Satsningen innebär kompetens- och marknadsinvesteringar, men vi ser stora möjligheter inom detta område och vi har fått en flygande start bl a genom ett utvecklingsprojekt av ett verksamhets- och kvalitetssystem kallat Leanstream.
Ett nära samarbete med Microsoft är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi är i år återigen Guldsponsor av årets stora IT-händelse; Microsoft TechDays som äger rum 29-30 mars i Örebro, ett stenkast från vårt kontor i Örebro.

 

Örebro den 16 februari 2011

Per Melin


Kvartalet i sammandrag
Intäkterna uppgick till 23,0 Mkr (20,0) under kvartalet, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 39,3 Mkr (34,9) under sexmånadersperioden vilket var knappt 13 procent högre än samma period föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,1 Mkr (1,0) och under sexmånadersperioden 1,5 (1,4).

I rörelseresultatet för kvartalet ingår avskrivningar med totalt 0,2 Mkr (0,2). I rörelseresultatet för sexmånadersperioden ingår avskrivningar med totalt 0,4 Mkr (0,5).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,1 Mkr (1,0) under kvartalet.
Resultatet efter finansnetto uppgick under sexmånadersperioden till 1,5 Mkr (1,4).


Investeringar
Investeringar har under kvartalet gjorts med 0,2 Mkr (0,2), och under sexmånaders-perioden med 0,3 Mkr (0,2) i materiella anläggningstillgångar.


Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under kvartalet – 7,1 Mkr (-3,6), under sexmånadersperioden -7,2 Mkr (-4,0). Likvida medel uppgick till 4,4 Mkr, jämfört med 11,6 Mkr vid räkenskapsårets början. Kassaflödet har under kvartalet påverkats av utdelning till aktieägarna på 3,7 Mkr

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 65,7 Mkr, jämfört med 68,3 Mkr vid räkenskapsårets början. Soliditeten uppgick vid utgången av december till drygt 82 procent (83).

 

PRECIOs aktie
Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier.

Det finns totalt 7 423 741 aktier varav 20 000 onoterade A-aktier.

Årsstämman den 21 oktober 2010 beslöt om ett bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till anställda inom Precio-koncernen och 147 200 teckningsoptioner av de som tecknades ger de anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr.

Beslut fattades också om utdelning till aktieägarna med 0,50 Kr per aktie. Utdelningen verkställdes den 29 oktober 2010.

Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Remium är också bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav.


Verksamheten
Precio är specialister inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö och är Microsoft Managed Partner.

Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom fyra områden;
• Portals and Collaboration
• Application Integration
• Web Development
• Business Intelligence

Precio har kontor i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Precios kunder återfinns främst bland inom den offentliga sektorn och bland större företag och organisationer. Mer än 50 % av omsättningen kommer från offentlig sektor och till största delen från statliga verk och myndigheter.

Segment
Verksamheten bedrivs som en rörelsegren och inom Sverige i sin helhet varför ingen segmentsrapportering kan lämnas.

Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 85 personer (76) anställda inom Preciokoncernen.

Styrelse och ledning
Vid årsstämman den 21 oktober 2010 omvaldes Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Kjell Sandin valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen var densamma vid kvartalets slut.

Per Melin är bolagets verkställande direktör.


Marknad och framtidsutsikter
Vi har en stark marknadsposition inom området Informationstjänster. Vi är ett av de företag som levererat flest lösningar i Sverige på Microsofts plattform SharePoint. Vår långa och omfattande erfarenhet och våra konsulters kompetens gör att vi är en av de ledande svenska leverantörerna inom detta område.

Microsofts introduktion av plattformen Azure för att utveckla applikationer för molnet kommer att innebära många nya affärsmöjligheter. Det är dock svårt att bedöma hur snabbt marknaden kommer att utvecklas.

Även inom integrationsområdet är vi väl positionerade med djup kompetens och erfarenhet. Vi är specialister på att bygga integrationslösningar på Microsofts plattform BizTalk.

En viktig del av vår leverans är långsiktiga funktions- och systemförvaltningsåtaganden med supportavtal samt specialistkompetens inom arkitektur, systemutveckling och de roller/tjänster som krävs inom dessa leveransområden.

Precios kunder återfinns främst bland större organisationer bl a Transportstyrelsen, Statens Energimyndighet, Trafikverket, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Försvarets Materielverk, Stockholms Stad, Botkyrka Kommun, Universitetssjukhuset i Lund, Atlas Copco, If, AstraZeneca, ABB, Volvo, V & S Absolut, Swedish Match, Vinnova, Rädda Barnen, Brittiska Röda Korset och Peab finns bland de större kunderna. Offentlig sektor med framför allt statliga myndigheter och verk står för den största delen av omsättningen.

Målinriktat försäljningsarbete har kraftigt ökat försäljningen till industrikunder inom exportindustrin. Vi ser en fortsatt potential inom denna kundsektor liksom inom bank-, finans- och försäkringssektorn.

Under kvartalet har Precio tecknat avtal med Brittiska Röda Korset om att utveckla ett bidragshanteringssystem baserat på Sharepoint 2010. Det är vår första större exportorder. Att vi lyckades vinna den har gett oss en ny position och möjligheter att bearbeta större kunder utanför Sverige.

Precios försäljning 1 juli – 31 december 2010 fördelat på branscher:

Utsikterna för resten av räkenskapsåret är goda och bolagets ledning bedömer att en vinst kommer att redovisas för det förlängda räkenskapsår som sträcker sig till 31 december 2011.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Precios väsentliga affärsrisker består av minskad efterfrågan på konsulttjänster och svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal.

Genom att Precio har en del av sin omsättning i GBP, från och med detta kvartal, har bolaget en viss valutarisk. Andelen av omsättningen är dock låg, under 5 %. Inga förändringar har skett i övrigt vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där.


Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under kvartalet uppgick till 23,0 Mkr (20,0), under sexmånadersperioden 39,3 Mkr (34,9) varav 0,0 Mkr (0,0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,6), under sexmånadersperioden till 0,6 Mkr (0,5).

Skillnaderna mellan moderbolag och koncern hänför sig till skillnader i reglerna för redovisning av goodwill enligt IFRS internationella regler som tillämpas för koncernen och svenska lagar och rekommendationer som tillämpas för moderbolaget.


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstillfällen
Kvartalsrapport januari-mars: 3 maj 2011
Kvartalsrapport april – juni: 22 augusti 2011

 

Rapporten i sin helhet kan hämtas här.

Aktuellt