Delårsrapport oktober - december 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 20,0 Mkr (19,1) och under sexmånadersperioden 34,9 Mkr (32,0).
• Rörelseresultatet blev 1,0 Mkr (2,3) och under sexmånadersperioden 1,4 (2,8).
• Resultat efter skatt blev 0,7 Mkr
(1,8) och under sexmånadersperioden
1,0 Mkr (2,3).
• Vinst per aktie efter skatt 0,10 Kr
(0,25) och under sexmånadersperioden 0,13 Kr (0,25).
• Utdelning med 0,50 Kr per aktie har verkställts
• Sammanläggning av aktier där 25 aktier lagts samman till 1 aktie har genomförts
• Beslut på årsstämma om bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 B-aktier
• Prognos för nästkommande kvartal indikerar vinst. Vinstprognosen gäller även hela räkenskapsåret till 30 juni 2010.

 


VD har ordet

Resultatmässigt var vårt andra kvartal ett mindre bra kvartal. Rörelseresultatet för hela perioden juli till december har halverats jämfört med förra året. Vi har under perioden etablerat verksamhet på två nya orter, Borlänge och Göteborg, vilket påverkat resultatet. Vi hade också en sämre debiteringsgrad än förväntat under kvartalets inledning. En förbättring har skett under slutet av kvartalet och under början på 2010.

Fördröjningar av vissa offentliga ramavtalsupphandlingar har lett till ökad osäkerhet och en situation med längre beslutstider där kunder inom delar av offentlig sektor skjutit upp beslut om större investeringar i avvaktan på förnyade ramavtal. Det gäller dock inte hela den offentliga sektorn. Vi har bl a fått ramavtal med Jordbruksverket och Sjöfartsverket. Förtroenden som ger oss nya intressanta affärsmöjligheter.

Trots osäkerheter och sämre resultat ser jag i grunden positivt på framtiden och då närmast på resten av räkenskapsåret. Verksamheten på våra nya etableringsorter börjar ta fart. I Borlänge har vi redan vuxit ur kontoret och flyttat till ett nyrenoverat större kontor i samma fastighet. Nyrekryteringar innebär att vi växer numerärt men med en eftersläpning vad gäller omsättning och resultat. Under sexmånadersperioden har vi uppnått en omsättningstillväxt på 9 %. Vårt långsiktiga mål på 20 % tillväxt är mycket utmanande detta år, även om det inte är omöjligt. Detsamma gäller målet att nå en rörelsemarginal på 10 %.

En stor del av omsättningen kommer från kunder inom offentlig sektor. De är fortsatt vår viktigaste kundgrupp och de ramavtalsupphandlingar som kommer att slutföras under våren är mycket viktiga för oss. En glädjande utveckling är ökad efterfrågan från industrikunder. De utgör fortfarande en liten del, 8 %, men det är en fördubbling jämfört med förra året. Ökningen är resultatet av ett strategiskt försäljningsarbete som vi hoppas kommer leda till fler uppdrag för industrikunder när konjunkturen vänder på allvar.

Microsofts massiva introduktion av nya produktsviter kommer att generera nya uppdrag för oss under våren. Vi har redan fått förtroendet att skapa mervärde för våra kunder i flera större utvecklingsprojekt med hjälp av SharePoint 2010, t ex nytt verksamhetssystem för WSP, ny verksamhetsportal för Swedish Match och ny extern webb för Botkyrka Kommun.

Ett nära samarbete med Microsoft är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi är i vår Guldsponsor av årets stora IT-händelse; Microsoft TechDays som äger rum 23-24 mars i Örebro. Vi deltar med föreläsare, som utställare och arrangör av VIP-lunch mm. Extra roligt är att TechDays genomförs bara ett stenkast från vårt nya kontor i Örebro. Från 1 januari finns vi i nyrenoverade lokaler centralt i Örebro, nära kunder och kommunikationer.

 


Stockholm den 16 februari 2010

Per Melin

 

Delåret i sammandrag
Intäkterna uppgick till 20,0 Mkr (19,1) under delåret, vilket är en ökning med knappt 5 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 34,9 Mkr (32,0) under sexmånadersperioden vilket var drygt 9 procent högre än samma period föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,0 Mkr (2,3) och under sexmånadersperioden 1,4 (2,8).

I rörelseresultatet för delåret ingår avskrivningar med totalt 0,2 Mkr (0,2). I rörelseresultatet för sexmånadersperioden ingår avskrivningar med totalt 0,5 Mkr (0,4).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,0 Mkr (2,4) under delåret.
Resultatet efter finansnetto uppgick under sexmånadersperioden till 1,4 Mkr (2,9).


Investeringar
Investeringar har under delåret gjorts med 0,2 Mkr (0,1), och under sexmånadersperioden med 0,2 Mkr (0,1) i materiella anläggningstillgångar.


Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under delåret – 3,6 Mkr (-4,4), under sexmånadersperioden -4,0 Mkr (-2,6). Likvida medel uppgick till 6,8 Mkr, jämfört med 10,7 Mkr vid räkenskapsårets början. Kassaflödet har under delåret påverkats av utdelning till aktieägarna på 3,7 Mkr

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 64,6 Mkr, jämfört med 67,3 Mkr vid räkenskapsårets början. Soliditeten uppgick vid utgången av december till drygt 83 procent (87).


PRECIOs aktie
Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premium.

Under delåret, den 18 december, genomfördes en sammanläggning av aktier är 25 aktier lades samman till 1 aktie. Orsaken till sammanläggningen är krav från NASDAQ OMX First North’s krav på värde per aktie vid listning. Efter sammanläggningen finns 7 423 741 akter varav 20 000 A-aktier.
Årsstämman den 22 oktober 2009 beslöt om ett bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget har föregående år emitterat teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas teckningsrätt. Emissionen riktades till anställda inom Precio-koncernen och 182 400 teckningsoptioner av de som tecknades ger de anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr.

Beslut fattades också om utdelning till aktieägarna med 0,50 Kr per aktie. Utdelningen verkställdes den 30 oktober 2009.

Remium Securities AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Remium är också bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav.


Verksamheten
Precio är specialister inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö och är Microsoft Managed Partner.

Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom fyra områden;
• Information Worker Solutions,
• Custom Development Solutions,
• SOA and Business Process,
• Business Intelligence.

Precio har kontor i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Precios kunder återfinns främst bland inom den offentliga sektorn och bland större företag och organisationer. Mer än 65 % av omsättningen kommer från offentlig sektor och till största delen från statliga verk och myndigheter.

Långsiktiga funktions- och systemförvaltningsåtaganden samt supportavtal utgör nära 40 % av omsättningen. Andelen bedöms öka under året.

 

Segment
Verksamheten bedrivs som en rörelsegren och inom Sverige i sin helhet varför ingen segmentsrapportering kan lämnas.


Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 76 personer (68) anställda inom Precio-koncernen.


Styrelse och ledning
Vid årsstämman den 22 oktober 2009 omvaldes Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Kjell Sandin valdes till styrelsens ordförande. Styrelsen var densamma vid delårets slut.

Per Melin är bolagets verkställande direktör.


Marknad och framtidsutsikter
Vi har en stark marknadsposition inom området Informationstjänster. Vi är ett av de företag som levererat flest lösningar i Sverige på Microsofts plattform SharePoint. Vår långa och omfattande erfarenhet och våra konsulters kompetens gör att vi är en av de ledande svenska leverantörerna inom detta område.
Microsofts introduktion under våren av nya produktsviter kommer att innebära många nya affärsmöjligheter, framför allt för uppdrag baserade på SharePoint 2010.

Även inom integrationsområdet är vi väl positionerade med djup kompetens och erfarenhet. Vi är specialister på att bygga integrationslösningar på Microsofts plattform BizTalk.


En viktig del av vår leverans är långsiktiga funktions- och systemförvaltningsåtaganden med supportavtal samt djup specialistkompetens inom arkitektur, systemutveckling och de roller/tjänster som krävs inom dessa leveransområden.

Precios kunder återfinns främst bland större organisationer bl a Statens Energimyndighet, Vägverket, Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Posten, Försvarets Materielverk, Stockholms Stad, Universitetssjukhuset i Lund, Atlas Copco, AstraZeneca,
V & S Absolut, Swedish Match, Vinnova, Rädda Barnen, Vårdförbundet och IL Recycling finns bland de större kunderna. Offentlig sektor med framför allt statliga myndigheter och verk står för den största delen av omsättningen.

Förbättringar i konjunkturen tillsammans med målinriktat försäljningsarbete har kraftigt ökat försäljningen till industrikunder och till kunder inom bygg- och fastighetssektorn. Vi ser en fortsatt potential inom denna kundsektor liksom inom bank-, finans- och försäkringssektorn.

 

 

Precios försäljning 1 juli – 31 december 2009 fördelat på branscher:

 

Utsikterna för resten av räkenskapsåret är goda och bolagets ledning bedömer att en vinst för det räkenskapsår som sträcker sig till halvårsskiftet 2010 kommer att redovisas.


Risker och osäkerhetsfaktorer
Precios väsentliga affärsrisker består av minskad efterfrågan på konsulttjänster och svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal.

Ingen förändring har skett i övrigt vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där.


Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under delåret uppgick till 20,0 Mkr (19,1), under sexmånadersperioden 34,9 Mkr (32,0) varav 0,0 Mkr (0,0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till 0,6 Mkr (1,9), under sexmånadersperioden till 0,5 Mkr (1,4).

Skillnaderna mellan moderbolag och koncern hänför sig till skillnader i reglerna för redovisning av goodwill enligt IFRS internationella regler som tillämpas för koncernen och svenska lagar och rekommendationer som tillämpas för moderbolaget.


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.

 


Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

 


Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari-mars: 20 april 2010
Bokslutskommuniké 31 augusti 2010

 

Hela rapporten kan hämtas här.

Aktuellt