Bokslutskommuniké 2010/2011

ÅRET I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen uppgick till 140,1 Mkr (120,3).
Rörelseresultatet blev 7,6 Mkr (7,9).
Rörelsemarginal 5,4 % (7 %)
Resultat efter finansiella poster 7,7 Mkr (7,9).
Resultat efter skatt blev 5,5 Mkr (5,7).
Vinst per aktie efter skatt 0,74 Kr (0,77).
Styrelsens föreslår aktieutdelning med 0,50 kr (0,50) per aktie, totalt 3,7 Mkr.
Nyemisson av 40 857 B-aktier har skett under året med anledning av personaloptionsprogram
Beslut på årsstämma om bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 B-aktier.
KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2011

Nettoomsättningen uppgick till 30,9 Mkr (23,0).
Rörelseresultatet blev 3,2 Mkr (1,1).
Rörelsemarginal 10,2 % (4,6 %)
Resultat efter skatt blev 2,3 Mkr (0,7).
Vinst per aktie efter skatt 0,31 Kr (0,10).
VD har ordet

Året som helhet har inneburit en god tillväxt, omsättningen har ökat med 16 %. Resultatet ligger dock under vårt långsiktiga mål. Rörelsemarginalen blev 5,4 % jämfört med målet som är 10 %. Denna bokslutskommuniké omfattar 18 månader eftersom räkenskapsåret lagts om till kalenderår. Det innebär att rapporten omfattar två sommarkvartal vilket påverkat rörelsemargnialen negativt. Rörelsemarginalen har också påverkats negativt av att större projektåtaganden slutförts under året. Ett starkt sista kvartal med en tillväxt på 34 % och en rörelsemarginal på över 10 % har inte lyckats kompensera för detta.

Om vi ser framåt planerar vi för en fortsatt organisk tillväxt, framförallt på de orter som vi finns idag. Vi har också öppnat ett nytt kontor i Västerås den 1 februari 2012 som ger oss goda förutsättningar för en expansion i denna region. Det är inte uteslutet med ytterligare etableringar under 2012 eller med kompletterande förvärv som tillför spetskompetens.

Vi investerar ständigt i kompetensutveckling och under detta år har en särskild satsning gjorts på Microsofts plattform Azure. Azure är en plattform för molntjänster och cloud computing. Vår satsning har bl a lett till att vi, tillsammans med ett fåtal andra Microsoftpartners, blivit Microsoft Cloud Accelerate Partner och deltar i Windows Azure Circle. Ett nära samarbete med Microsoft är mycket viktigt för Precio även 2012 kommer vi vara Guldsponsor för TechDays som är Microsofts enskilt största evengemang. Det går av stapeln i april, bokstavligen på trappsteget till vårt kontor i Örebro. Är du där så ses vi!

Makroekonomisk har 2011 varit ett händelserikt år med skuld- och eurokris. Många bedömare anser att Sverige nu går in i en fas av påtaglig konjunkturförsvagning med sjunkande efterfrågan i hela ekonomin. Detta leder till osäkerhet även om läget hittills inte påverkat Precio i någon större omfattning. Vissa kunder inom bank- och finanssektorn har skjutit upp investeringsbeslut men i övrigt har påverkan varit liten. Bland våra industrikunder har ännu ingen avmattning märkts, tvärtom en ökad försäljning under det gångna räkenskapsåret. Däremot rustar vi oss för en viss nedgång senare delen av 2012. Offentlig sektor, med framför allt statliga verk och myndigheter, står för drygt hälften av vår omsättning. Det är en trygg och stabil grund att stå på särskilt som vi har många ramavtal som sträcker sig flera år framåt. Här ser vi i dagsläget goda möjligheter till ökade åtaganden.

Totalt sett har 2011 inneburit svagt stigande timpriser. Hög efterfrågan från marknaden på kompetens inom vissa leveransområden innebär dock en stor prisvariation.

Vi firade vårt 10-års jubileum under hösten. Vi har gått från 0 till 100 på 10 år både vad gäller antalet anställda och omsättning räknat i miljoner kronor. Historien är lätt att summera men hur ser vår framtid ut? Trots att vi har ett mycket bra utgångsläge för 10 minst lika framgångsrika år avstår jag från att lämna 10-års prognoser. Vi hade en stark avsluting på 2011 och trots konjunkturläge och eurokris tror jag på en positiv utveckling för Precio under 2012.

Eskilstuna den 20 februari 2012

Per Melin

Året i sammandrag

Intäkterna uppgick till 140,1 Mkr (120,3) under räkenskapsåret, vilket är en ökning med drygt 16 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

Rörelseresultatet uppgick till 7,6 Mkr (7,9) under räkenskapsåret. Det är en minskning med 4 procent.

I rörelseresultatet för året ingår avskrivningar och nedskrivningar med totalt 1,2 Mkr (1,4).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,7 Mkr (7,9).

Resultat efter skatt blev 5,5 Mkr (5,7).

Bolaget har efter årets slut öppnat ett kontor i Västerås.

Kvartalet i sammandrag

Intäkterna uppgick till 30,9 Mkr (23,0) under kvartalet, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Mkr (1,1) under kvartalet. Det är en ökning med 191 procent.

I rörelseresultatet för kvartalet ingår avskrivningar med totalt 0,3 Mkr (0,2),

Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,2 Mkr (1,1).

Kvartalet har präglats av hög beläggning, stigande timpriser inom vissa leveransområden och en resultatmässig återhämtning.

Investeringar

Investeringar har under kvartalet gjorts med 0,0 Mkr (0,2), och under räkenskapsåret med 1,3 Mkr (1,2) i materiella anläggningstillgångar.

Inga investeringar har under året gjorts i immateriella eller finansiella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital, på koncernnivå, blev under kvartalet 2,8 Mkr (1,2) och för hela räkenskapsåret 7,3 Mkr (9,5). Totalt kassaflöde blev under kvartalet 0,0 Mkr (-7,1), under räkenskapsåret -4,5 Mkr (-6,3). Likvida medel uppgick till 7,1 Mkr, jämfört med 7,1 Mkr vid räkenskapsårets början.

Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 70,3 Mkr, jämfört med 65,7 Mkr i december 2010. Soliditeten uppgick till 80 % (82%).

PRECIOs aktie

Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier.

Antalet utestående aktier vid periodens utgång är 7 464 598 varav 20 000 A-aktier. Aktierna är spridda på cirka 1 400 ägare.

Bolaget emitterade under 2009 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till anställda inom Precio-koncernen. 40 857 stycken av optionerna utnyttjades av anställda under räkenskapsåret för att teckna aktier. Med anledning av detta har därför 40 857 B-aktier nyemitterats under augusti 2011. Teckningskursen var 6,25 Kr. Moderbolaget tillfördes genom emissionen 256 Tkr varav 51 Tkr som aktiekapital.

Kvar efter nyemissonen i augusti finns 82 142 stycken teckningsoptioner som ger de anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 kronor per aktie för beslut på årsstämma den 3 maj 2012.

Vid årsstämman den 21 oktober 2010 beslöts om ett bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande kvarstår till årsstämman den 3 maj 2012.

Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Thenberg & Kinde Fondkommission är bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav.

Verksamheten

Precio är specialiserat på informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö och är Microsoft Partner.

Precio är Gold Partner inom området Portals and Collaboration. För områdena Content Management, Web Applications och Application Integration är Precio Silver Partner.

Precio är också Microsoft Cloud Accelerate Partner och Windows Azure Circle Partner.

Precio hade under räkenskapsåret kontor i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Örebro. Den första februari 2012 öppnade Precio ett kontor i Västerås.

Precios kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den offentliga sektorn. Kunder inom den offentliga sektorn står för drygt hälften av omsättningen. De största kunderna är statliga verk och myndigheter, samt stora företag .

Segment

Bolaget har under året haft kontor på fem olika orter men verksamheten bedrivs som en integrerad enhet, därför sker ingen särredovisning av segment.

Medarbetare och organisation

Vid utgången av räkenskapsåret var totalt 104 personer (85) anställda inom Precio-koncernen.

Styrelse och ledning

Till styrelseledamöter, på årsstämma den 21 oktober 2010 för tiden intill nästa årsstämma har hållits, omvaldes Kjell Sandin, Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson och Anders Tufvesson. Kjell Sandin valdes till styrelsens ordförande.

Per Melin är bolagets VD.

Marknad och framtidsutsikter

Bolaget hade en total ökning av omsättningen med 16 % och samtidigt en omfördelning av kundmixen. Offentlig sektor har ökat i absoluta tal men minskat i relativ andel. Efterfrågan från kunder inom offentlig sektor bedöms som fortsatt god och genom de ramavtal som bolaget har kan denna marknad öka.

Inom industrisektorn har vi ökat våra åtaganden hos kunder som Volvo och Atlas Copco. Vi har också vunnit nya kunder bl a Bombardier.

Lanseringen av Azure, som är Microsofts plattform för cloud computing, har inneburit vunna affärer och genomförda projekt. Marknadsutvecklingen har dock inte varit så stark som vi hoppats men vi förutser en god marknadsutveckling under det kommande året.

Inom området Portals and Collaboration är vi fortsatt en av Sverige främsta specialist-företag. Vi har inom detta område också vunnit upphandlingar i hård internationellt konkurrens och bl a levererat ett projekt- och bidragshanteringssystem till Brittiska Röda Korset. Av Precios omsättning är cirka 6 % export.

Vi har också förstärkt vår kompetens och leveranskapacitet på EpiServer, inte minst genom rekryteringar till vårt kontor i Göteborg.

Inom leveransområdet Business Intelligence har vi stärkt vår position såväl kompetens- som marknadsmässigt.

Precio har en fortsatt inriktning på rekrytering av konsulter med specialistkompetens och en hög andel seniora konsulter. Detta tillsammans med satsningar på kompetensutveckling garanterar bolagets marknadsposition.

Målet för 2012 är fortsatt tillväxt. Vi kommer öka våra ansträngningar att leverera till kunder inom offentlig sektor genom de ramavtal vi har tecknat. Detta tillsammans med den positiva utvecklingen med ökad efterfrågan från industriföretag gör att vi planerar att förstärka både försäljnings- och leveranskapacitet.

Etablering av ytterligare kontor är viktig för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi har idag kontor på de orter vi har kunder. Ett lokalt kontor ger en plattform för att skapa nya affärsrelationer i en region. Lokal närvaro är viktigt för att skapa affärer.

Att göra en total bedömning av utsikterna för ett kommande verksamhetsår är alltid svårt. Det finns många osäkra faktorer men målet är fortsatt en tillväxttakt på 20 % och en rörelsemarginal på 10 % över en treårsperiod.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Precios väsentliga affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal.

De makroekonomiska problemen med annalkande konjunkturnedgång även i Sverige kommer att påverka även Precio. I vilken omfattning är dock svårt att bedöma.

Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning under kvartalet uppgick till 30,9 Mkr (23,0), under räkenskapsåret 140,1 Mkr (120,2) varav 0,0 Mkr (0,0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 2,7 Mkr (0,6), under räkenskapsåret till 4,8 Mkr (5,3).

I princip hela koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisning beror främst på skillnader i reglerna för hur goodwill skall redovisas.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 och RFR 2.

 

Per Melin

Verkställande direktör

Precio Systemutveckling AB (publ)

Org.nr. 556347-2926

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.


Kommande rapporteringstillfällen

Kvartalsrapport januari – mars 2012: 3 maj 2012

Kvartalsrapport april – juni 2012: 27 augusti 2012

 

Årsstämma för det förlängda räkenskapsåret 1 juli 2010 – 31 december 2011 har preliminärt bestämts till den 3 maj 2012.

Kallelse kommer att utgå i enlighet med bolagsordningen.

Den fullständiga årsredovisningen för Precio Systemutveckling AB kommer att finnas tillgänglig i början av april 2012 på bolagets kontor, Fabriksgatan 24, Örebro och webbplatsen www.precio.se.

Hela rapporten kan hämtas här.

Aktuellt