Bolagsstyrning

Bolaget omfattas sedan den 1 juli 2019 av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Den första bolagsstyrningsrapporten kommer att lämnas för räkenskapsåret 2019. Här hittar du information om bolagsstyringsfrågor i Precio Fishbone.

Revisor

Revisionsfirman E & Y AB är av årstämman utsedda revisorer och auktoriserade revisorn Gunilla Andersson är huvudansvarig revisor.

Certified Adviser

Enligt  reglerna för företag som är listade hos Nasdaq Stockholm First North Premier ska samtliga ha en Certified Adviser som dels stödjer och kontrollerar att företaget lever upp till de bestämmelser som First North har fastställt och som syftar till att upprätthålla en sund handel med bolagens aktier.

Precio Fishbones CA är:

Erik Penser Bank
Box 7450
103 91 Stockholm
08-463 80 00

Valberedning

Valberedningen utsågs vid årsstämman 2019-05-07 och är vald tillsvidare. Följande personer är bolagets valberedning:

Pär Johansson, oberoende gentemot bolaget.

Anders Miller, oberoende gentemot bolaget.

Aktieägare som önskat nominera personer till bolagets styrelse kan skriva till bolaget under adress:

Precio Fishbone AB, Valberedningen, Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Protokoll från bolagsstämmor

Protokollet från årsstämman 2019-05-07 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2018-05-15 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2017-05-10 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2016-05-10 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2015-05-07 kan hämtas här.
Protokollet från extra bolagsstämman 2014-11-24 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2014-05-06 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2013-04-25 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2012-05-03 kan hämtas här.
Protokollet från årsstämman 2010-10-21 kan hämtas här.

Bolagsordning

Precio Fishbones bolagsordning kan du hämta här.

Insynshandel

EU har antagit en förordning syftande till att förhindra eller i vart fall försvåra missbruk av viktig information rörande bolag som man har en särskild insyn i som anställd i företagsledande ställning eller styrelseledamot eller annan med tillgång till kurspåverkande information. Det gäller företag vars finansiella instrument är föremål för handel på en reglerad marknad. 

En förordning är en rättsakt från EU som träder i kraft omedelbart och gäller lika i alla medlemsstater oavsett vad som föreskrivs i nationell lagstiftning. EU:s marknadsmissbruksförordning – MAR – trädde i kraft den 3 juli 2016.

Finansinspektionen, FI, har med anledning av förordningen bestämt att insynspersoner i företag vars aktier är listade på bland andra Nasdaq Stockholm First North Premier ska anmäla de transaktioner man gör i bolagets aktie till FI. 

Finansinspektionens förteckning över insynspersoners anmälda förvärv och avyttringar av bolagets aktier finns offentliggjord på FI:s hemsida och är därmed tillgänglig för var och en som önskar ta del av den. Förteckningen kan nås på webbadress http://www.fi.se/sv/vara-register/insynsregistret/

I den förteckning som finns på FI:s webbadress är transaktioner från och med den 3 juli 2016 listade. Det är den dag som rapporteringsskyldigheten till FI för insynspersoner i bolag som är listade på First North trädde i kraft. Den som önskar ta del av transaktioner från 1 januari 2011 till 2 juli 2016 kan rekvirera dessa från info@precio.se

Precio Fishbone AB:s emitterade finansiella instrument utgörs av bolagets A-aktier och B-aktier och det är B-aktierna, som motsvarar 99,8% av bolagets samtliga aktier, som är listade på Nasdaq Stockholm First North Premier.

Anmälningsskyldigheten omfattar förutom eget innehav även värdepapper som ägs av närstående (maka, make, barn som man har vårdnaden om) samt juridisk person kontrollerad av person med insynsställning eller till denna närstående.

Nedan finns en länk till ett dokument där styrelsens ledamöter och företagsledningen presenteras. Dessa ledamöter respektive befattningshavare är också dem som utgör Precio Fishbones insynspersoner. I anslutning till presentationerna lämnas information om storleken på var och ens aktieinnehav i bolaget.

Styrelse och ledning

En presentation av bolagets styrelse och företagsledning kan hämtas här.